Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Kotłownia

W kotłowni znajdują się kotły parowe służące do przemiany energii chemicznej węgla w energię cieplną zawartą w parze wodnej. Zasadniczy uproszczony schemat kotła parowego przedstawiono na rys. 3-5. Spalanie paliwa odbywa się w palenisku 1, do którego doprowadzone jest powietrze potrzebne do spalania.

Read the rest of this entry »

Prowadzenie ciągów uziemieniowych

W celu ochrony przed porażeniem stosuje się niekiedy w sieciach czteroprzewodowych niskiego napięcia tzw. system zerowania. Polega on na połączeniu z przewodem zerowym części metalowych nie należących do obwodu elektrycznego, a znajdujących się w pobliżu urządzeń elektrycznych. Są to kadłuby maszyn, konstrukcje stalowe, ogrodzenia, schody, rurociągi itp. W sieciach kablowych przewód zerowy powinien być wykonany jako izolowana czwarta żyła. Przewód zerowy należy uziemić w kilku punktach, a przede wszystkim przy transformatorze i na końcu linii. Oporność uziemienia punktu zerowego transformatorów nie powinna przekraczać 4 fl, a oporność uziemienia dodatkowego 10 D. W przypadku zwarcia z ziemią w sieciach zerowych powinien popłynąć prąd zwarciowy, powodujący zadziałanie ochrony zwarciowej i natychmiastowe odłączenie odbiornika od sieci, gdyż w przeciwnym razie części chronione znalazłyby się przy dotyku pod napięciem niebezpiecznym dla życia ludzkiego. Prawidłowe zabezpieczenie zwarciowe jest więc w sieciach zerowych szczególnie ważne, a stosowanie drutowych bezpieczników lub blokowanie wyzwalaczy nadmiarowo-prądowych można tu uważać za narażanie życia ludzkiego.

Read the rest of this entry »

Zabezpieczenie gazowe transformatorów

Wewnętrzne uszkodzenia transformatorów powodują czasem przepływ tylko bardzo niewielkiego prądu, niewystarczającego do pobudzenia zabezpieczenia różnicowo-prądowego, a tym mniej zabezpieczenia nad- miarowo-prądowego. Tego rodzaju uszkodzenia wykrywa, natomiast doskonale zabezpieczenie gazowe.

Read the rest of this entry »

Kontrola i konserwacja bezpieczników i wyłączników samoczynnych

Wszystkie wkładki topikowe stosowane w instalacjach powinny być kalibrowane i posiadać wyraźne oznaczenie prądu znamionowego. Stosowanie wkładek topikowych odrutowanych jest wzbronione. Może to doprowadzić do poważnych uszkodzeń instalacji, przegrzania przewodów, a nawet pożaru. W codziennych obchodach kontrolnych należy sprawdzać, czy we wszystkich gniazdkach bezpiecznikowych zastosowano właściwe wkładki i czy nie są one odrutowane. W razie stwierdzenia takiego faktu należy niewłaściwe wkładki natychmiast wymienić. Podczas obchodów kontrolnych należy również sprawdzać dotykiem, czy główki bezpiecznikowe nie są zbyt nagrzane, a w razie stwierdzenia zbyt wysokiej temperatury należy zbadać przyczynę nagrzania, którą jest przeważnie przeciążenie obwodu.

Read the rest of this entry »

Wymagania stawiane dławikom i ich dane znamionowe

– Dławiki przeciwzwarciowe powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

– 1) uzwojenia dławika powinno wytrzymywać dynamiczne działania prądów zwarciowych

Read the rest of this entry »

Podczas synchronizacji prądnicy..

Na rys. 11-17 b przedstawiono schemat przyłączenia synchronos- kopu do sieci wysokiego napięcia. Podczas synchronizacji prądnicy nie włącza się od razu synchronoskopu, aby uniknąć zbyt szybkiego wirowania wskazówki przyrządu. Włącza się go dopiero wówczas, gdy częstotliwość dołączanej prądnicy zbliża się do częstotliwości szyn zbiorczych, do których są przyłączone czynne już jednostki.

Read the rest of this entry »

Zastosowanie bezpieczników

Bezpieczniki otwarte mogą być zastosowane do zabezpieczenia transformatorów o niewielkich mocach w kioskach sieciowych. Natomiast bezpieczniki wielkich mocy stosowane są szeroko do zabezpieczenia przeciwzwarciowego transformatorów, silników, linii napowietrznych i kablowych nawet w urządzeniach rozdzielczych, w których występują stosunkowo znaczne moce zwarciowe. Jak wspomniano poprzednio (p. rys. 15-36!, bezpieczniki ograniczają największą wartość chwilową prądu zwarciowego i na skutek tego jego działanie termiczne, a nawet w pewnym stopniu i dynamiczne. Pozwala to dobierać kable, przekładniki prądowe, szyny zbiorcze i inne elementy wiodące prąd w sposób oszczędniejszy, gdyż nie trzeba się liczyć z nagrzaniem ich przez prądy zwarciowe. Ograniczenie prądu zwarciowego, przez bezpiecznik jest tym skuteczniejsze, im niższy jest prąd znamionowy bezpiecznika i im wyższy jest prąd zwarciowy. Np. przy prądzie zwarciowym 40 kA wkładka topikowa 100 A przepuści prąd 24,5 kA, a wkładka topikowa 5 A tylko 2 kA, natomiast przy prądzie zwarciowym 10 kA wkładka 100-amperowa nie zredukuje wcale prądu zwarciowego, a wkładka 5-amperowa przepuści 1,3 kA. Wynika z tego, że zastosowanie bezpieczników topikowych do zabezpieczenia zwarciowego jest celowe przy małych odbiorach w rozdzielniach o znacznych prądach zwarciowych, natomiast mija się z celem przy dużych odbiorach z rozdzielni o niewielkich prądach zwarciowych.

Read the rest of this entry »

Styczniki

Budowa i działanie elektromagnesu sterującego. Stycznikami nazywamy wyłączniki, których zestyki utrzymywane są w położeniu zwartym pod działaniem elektromagnesu sterującego i tylko tak długo, jak długo elektromagnes ten znajduje się pod prądem. Zestyki rozwierają się pod działaniem sprężyn lub sił ciężkości działających na części ruchome stycznika. Uzwojenia elektromagnesów styczników mogą być zasilane prądem stałym lub zmiennym. Najczęściej zasila się je z dwóch zacisków na dopływie stycznika. Na rys. 26-13 przedstawiono trójbiegunowy stycznik suchy produkcji krajowej na prąd znamionowy 15 A. Stycznik zmontowany jest na podstawie izolacyjnej 1. Styczki ruchome umocowane są do poprzeczki izolacyjnej 2, ułożyskowanej obrotowo na wsporniku przykręconym do podstawy izolacyjnej. Rdzeń elektromagne su włączającego 3 przymocowany jest również do podstawy stycznika, a jego zwora połączona jest z poprzeczką izolacyjną 2. Gdy przez uzwojenie elektromagnesu przepływa prąd, jego zwora zostaje przyciągnięta do rdzenia, co powoduje zwarcie zestyków stycznika i napięcie sprężyn na styczkach ruchomych. Po przerwaniu prądu w obwodzie elektromagnesu sprężyny te wywołują szybkie rozwarcie zestyków i odepchnięcie poprzeczki’ izolacyjnej w położenie pierwotne. Styczki ruchome są połączone z zaciskami przy pomocy połączeń giętkich.

Read the rest of this entry »

Obsługa prądnicy

Obsługa prądnicy powinna również kontrolować nagrzanie powietrza chłodzącego, czyli różnicę między temperaturą na wylocie i wlocie prądnicy. Dla większości prądnic nagrzanie to wynosi 25 do L0 °C. Powinno ono być zapisywane, gdyż nadmierny wzrost nagrzania wskazuje na nieprawidłowe działanie urządzeń chłodniczych.

Read the rest of this entry »

Przekaźniki sygnałowe

Zastosowanie. Niektóre przekaźniki mają wbudowane klapki, opadające w chwili zadziałania. Klapki te umożliwiają obsłudze sprawdzenie, który z przekaźników zadziałał i spowodował wyłączenie. Ułatwia to w dużym stopniu analizę zakłóceń. Nie wszystkie przekaźniki wyposażone są w tego rodzaju optyczną sygnalizację zadziałania i dlatego stosuje się często oddzielne przekaźniki sygnałowe, służące równocześnie do uruchomienia sygnalizacji akustycznej.

Read the rest of this entry »

Archiwa