Kotłownia

W kotłowni znajdują się kotły parowe służące do przemiany energii chemicznej węgla w energię cieplną zawartą w parze wodnej. Zasadniczy uproszczony schemat kotła parowego przedstawiono na rys. 3-5. Spalanie paliwa odbywa się w palenisku 1, do którego doprowadzone jest powietrze potrzebne do spalania.

Gorące ‘spaliny powstające przy spalaniu oddają ciepło wodzie kotłowej za pośrednictwem powierzchni ogrzewalnych kotła, zabudowanych w palenisku lub bezpośrednio za nim w tzw. pierwszym ciągu kotłowym 2. W dalszym ciągu spaliny przechodzą do przestrzeni, w której zabudowane są rurki, przez które przepływa para, tworzące tzw. przegrzewacz pary 3, a później do drugiego ciągu 4, gdzie zabudowany jest podgrzewacz wody zasilającej 5 i podgrzewacz powietrza 6. Po przejściu przez kocioł gazy spalinowe dostają się do komina 9 zwykle za pośrednictwem wentylatora ciągu 8 i poprzez odpylacz spalin 7. Paliwo spalone w palenisku oddaje więc większość ciepła wytworzonego przez spalenie na odparowanie wody. Reszta ciepła idzie na pokrycie strat powstających na skutek: niezupełnego spalania, unoszenia ciepła ze spalinami, promieniowania oraz przewodzenia ciepła z kotła do bezpośredniego otoczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>