Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe transformatorów cz. II

Na przeciążenie transformatora reaguje przekaźnik nadmiarowo- -prądowy 1 (rys. 13-16), włączony w jedną fazę. Sygnalizuje on przeciążenia transformatora za pośrednictwem przekaźnika zwłocz- nego 2, nastawionego na czas działania dłuższy od zwłoki czasowej zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego, co ma na celu uniknięcie działania sygnalizacji w przypadkach zwarć.

W transformatorach trój uzwój en io wy ch zabezpieczenie nadmia- rowo-prądowe ma to samo znaczenie co w dwuuzwojeniowych. Wykonuje się je tak samo bez blokady podnapięciowej dla transformatorów obniżających, a z blokadą podnapięciową od strony zasi- lania dla transformatorów podwyższających napięcie. Również i tu stosuje się sygnalizację przeciążeń. Zabezpieczenie nadmiarowro-prą- dowe zabudowuje się na wszystkich trzech wyprowadzeniach w ten sposób, aby przy zwarciu zewnętrznym na jednym z napięć transformator pozostał włączony do obydwu pozostałych napięć (rysunek 13-18). Zwłoki (czasowe) przekaźnika 2 i 3 określa się według stopniowania czasów dostosowanego do wymagań wybiórczości działania w sieci danego napięcia. Zwłokę przekaźnika 1 po stronie zasilania nastawia się o stopień wyżej od większej zwłoki spośród zabezpieczeń dwóch pozostałych uzwojeń. Przy transformatorach zasilanych z jednej strony można pominąć zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe jednego z jego wtórnych uzwojeń, a zamiast tego przewidzieć zabezpieczenie po stronie zasilania z dwo- ma przekaźnikami zwłocznymi (rys. 13-19), z których nastawiony niżej działa na wyłącznik uzwojenia pozbawionego własnego zabezpieczenia.

Zostaw komentarz

Archiwa