Schemat procesu technologicznego – dalszy opis

Zadania poszczególnych działów produkcyjnych elektrowni wynikają jasno ze schematu produkcyjnego. Zadaniem oddziału nawęglania jest dostarczenie kotłowni potrzebnej ilości węgla w sposób ciągły i pewny.

Oddział kotłowni ma za zadanie przetworzenie energii chemicznej, zawartej w węglu, na energię cieplną w parze wodnej musi dostarczyć parę w takiej ilości, jaka jest potrzebna dla turbozespołów. W kotłowni spala się węgiel dostarczony przez oddział nawęglania po uprzednim przygotowaniu go w postaci suchego pyłu, nadającego się do wdmuchiwania do paleniska. Poza węglem potrzebne jest do spalania powietrze dostarczane przez wentylatory ustawione w kotłowni. Z kotłowni muszą być usunięte produkty spalania, tj. spaliny, żużel i popiół. Spaliny uchodzą kominem po oczyszczeniu ich z unoszonych cząstek popiołu. Usuwaniem popiołu i żużlu oraz przenoszeniem go na zwał zajmuje się oddział odpopiełania.

Do produkcji pary w kotłowni potrzebna jest woda zasilająca kotły, która musi odpowiadać ściśle określonym wymaganiom co do jakości i temperatury. Do zasilania kotłów służy w zasadzie kondensat turbinowy. Ponieważ jednak ilość kondensatu powracającego z maszynowni jest o kilka procent mniejsza od ilości pary wytworzonej w kotłowni, starty wody muszą być uzupełnione wodą dodatkową, odpowiednio przygotowaną. Zmiękczanie wody dodatkowej, czasem jej destylacja, podgrzewanie wody zasilającej i usunięcie rozpuszczonych w niej gazów szkodliwych dla kotłów należy do zadań oddziału wodnego.

Oddział maszynowni ma za zadanie przetworzyć w turbinach energię cieplną zawartą w parze dostarczanej z kotłowni na energię mechaniczną potrzebną do napędu prądnic, które z kolei przetwarzają energię mechaniczną na elektryczną. Do skroplenia pary wykorzystanej w turbinach potrzeba dużych ilości wody chłodzącej, która musi być przetłoczona przez rurki powierzchniowych skrapla- czy pary. Kondensat turbinowy musi być dostarczony z powrotem do kotłowni przy pomocy pomp.

Zadaniem oddziału elektrycznego jest przetworzenie i rozdział energii elektrycznej wytworzonej w prądnicach na prąd o napięciach potrzebnych dla sieci przesyłowej oraz do zasilania własnych odbiorników energii elektrycznej.

Zadaniem wszystkich wymienionych powyżej głównych oddziałów produkcyjnych jest właściwa obsługa i konserwacja maszyn i urządzeń danego oddziału, ich ekonomiczne wyzyskanie, kontrola prawidłowości ich pracy oraz jak najszybsza likwidacja zakłóceń ruchowych.

Zadaniem oddziałów remontowych jest przeprowadzanie okresowych zapobiegawczjch remontów wszystkich maszyn i urządzeń elektrowni oraz jak najszybsze usuwanie ewentualnych uszkodzeń w czasie ruchu urządzeń.

Zostaw komentarz

Archiwa