Samoczynne włączanie rezerwy – kontynuacja

Rozróżniamy dwie zasadnicze odmiany zasilania rezerwowego: układ z rezerwą jawną, kiedy kilka sekcji roboczych rozdzielni po- siada jedno wspólne źródło zasilania rezerwowego, i układ z rezerwą ukrytą, kiedy dwie sekcje rozdzielni rezerwują się wzajemnie, to znaczy, robocze źródło zasilania jednej sekcji jest równocześnie rezerwowym źródłem zasilania drugiej sekcji i na odwrót.

Na rys. 19-6 przedstawiono uproszczony schemat urządzenia SZR dla jednej sekcji rozdzielni potrzeb własnych wysokiego napięcia zasilanej roboczo z zaczepu prądnicy, a rezerwowanej prze2 stale włączony transformator rezerwowy TR. Jest to więc układ dla rezerwy jawnej przy większej liczbie sekcji roboczych powtarzać się będą przekaźniki przynależne do sekcji roboczej.

W przypadku zaniku napięcia na sekcji roboczej zwierają się zestyki przekaźników podnapięciowych 1 i 2 przyłączonych za pośrednictwem przekładnika 11 napięciowego do szyn zbibrczych sekcji roboczej. Jeżeli równocześnie nie nastąpił zanik napięcia na sekcji rezerwowej, to połączone równolegle zestyki rozwierne przekaźników podnapięciowych 3 i 4, przyłączonych za pośrednictwem przekładnika napięciowego 12 do szyn zbiorczych sekcji rezerwowej i zestyki przekaźnika pomocniczego 5 są zwarte i pobudzony zostanie przekaźnik zwłoczny 6, Po nastawionym czasie zestyk przekaźnika zwłocznego zewrze się i spowoduje otwarcie wyłącznika WG zasilania normalnego, którego zestyki pomocnicze przełączą plus z cewki przekaźnika pomocniczego 7 na jego zestyk. Zestyk ten rozewrze się z pewną zwłoką, ale przed tym nastąpi zamknięcie wyłącznika WR zasilania rezerwowego. Jeżeli na szynach sekcji roboczej istnieje trwałe zwarcie, to zasilanie rezerwowe zostanie wyłączone pod wpływem działania przekaźnika nadmiarowo-prądowe- go 8. Wyłącznik WR zasilania rezerwowego nie zostanie zamknięty ponownie, ponieważ zestyk przekaźnika 7 jest rozwarty. Urządzenie SZR jest więc po jednorazowym zadziałaniu zablokowane i gotowe będzie do powtórnego zadziałania dopiero po zamknięciu wyłącznika zasilania normalnego. Impulsem do zadziałania urządzenia SZR może być również otwarcie wyłącznika zasilania normalnego bądź to ręczne, bądź to na skutek działania przekaźnika nadmiarowo-prą- dowego 9 lub zabezpieczenia prądnicy. Zamknięcie wyłącznika zasilania rezerwowego może nastąpić w tym przypadku również tylko wówczas, gdy napięcie na szynach sekcji rezerwowej nie zanikło, ponieważ impuls włączający przewleczony jest przez jeden z zestyków przekaźnika pomocniczego 5. W przypadku przepalenia się jednego z bezpieczników w obwodach przekładników napięciowych urządzenie SZR nie zadziała, gdyż zestyki przekaźników li 2 połączone są posobnie, a zestyki przekaźników 3 i 4 równolegle, zadziałanie więc tylko jednego z tych zestyków nie powoduje zadziałania urządzenia. Urządzenie SZR można odstawić wyłącznikiem pomocniczym 10.

Zostaw komentarz

Archiwa