System rezerwy jawnej

Na rys. 18-5 a przedstawiono zasadę rezerwy ukrytej. Każda z sekcji’ rozdzielni niskiego napięcia Si i S? zasilana jest przez oddzielny transformator Ti i T«. Moc każdego z nich może pokryć zapotrzebowanie mocy obu sekcji. W razie uszkodzenia jednego z transformatorów sprzęga się obydwie sekcje, zasilając je przez jeden transformator. Rysunek 18-5 b przedstawia zasadę rezerwy jawnej. Zastosowano tu dwa transformatory robocze Ti i T? i transformator rezerwowy TR. Moc znamionowa każdego z tych trzech transformatorów odpowiada obciążeniu tylko jednej sekcji, jest zatem o połowę mniejsza od mocy jednostkowej transformatorów wg schematu 18-5 a. W razie uszkodzenia jednego z transformatorów roboczych włącza się jeden z wyłączników po stronie dolnego napięcia transformatora rezerwowego, który zastępuje wówczas uszkodzony transformator.

System rezerwy jawnej jest tym korzystniejszy, im większej ilości transformatorów roboczych może służyć jeden transformator rezerwowy. Rysunek 18-6 przedstawia schemat rozdzielni o 3 sekcjach Si, So j S, które mogą być zasilane niskim napięciem przez rezerwę jawną w postaci transformatora TR. Transformator ten zasilany jest wówczas z sekcji rezerwowej wysokiego napięcia. Analogiczny układ stosuje się przy większej liczbie transformatorów roboczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>