Odbudowa i rozbudowa energetyki w Polsce Ludowej

U w Polsce Ludowej stanęły poważne zadania odbudowy istniejących i budowy nowych elektrowni i sieci, które mogłyby pomóc w uprzemysłowieniu kraju i poprawie warunków życiowych ludności.

Odbudowa i rozbudowa energetyki w Polsce Ludowej została oparta na najnowszych doświadczeniach technicznych. W nowych elektrowniach zdecydowano zastosowanie pary o wysokim ciśnieniu i temperaturze, turbozespołów o dużej mocy i sprawności oraz kotłów o wydajności ponad 100 t/h pary wodnej spalających pył węglowy. W okresie planu 6-letniego uruchomiliśmy kilka elektrowni o mocy ponad 200 MW i kilkanaście elektrowni o mocy większej od 100 MW co najlepiej świadczy o dokonanym postępie technicznym.

Postęp w rozwoju elektryfikacji Polski Ludowej w okresie dziesięciolecia w porównaniu z zacofaniem przedwojennym daje się najlepiej zilustrować liczbami podanymi w tabl. 1-1.

Dzięki pomocy radzieckiej wybudowano przewidziane planem 6-letnim: największą w Polsce elektrownię cieplną Jaworzno II oraz wielką elektrociepłownię na Żeraniu w Warszawie. Odbudowano także największą naszą elektrownię wodną w Dychowie, do czego Związek Radziecki nie tylko dostarczył najnowocześniejszych urządzeń, ale równocześnie udzielił cennych wskazówek przysyłając nam swych doświadczonych w tej dziedzinie specjalistów.

Ze względu na oszczędność w budowie elektrowni i wytwarzaniu energii elektrycznej powstają dziś elektrownie cieplne o coraz to większej mocy. Stosunkowy wzrost udziału w produkcji energii elektrycznej wielkich elektrowni krajowych przedstawia tabl. 1-2.

Zostaw komentarz

Archiwa