Uruchamianie turboprądnicy rezerwowej

Przed uruchomieniem prądnicy należy dokładnie obejrzeć jej sprzęt, aby upewnić się o należytym stanie pól w rozdzielni i nastawni oraz wszystkich zabezpieczeń. Przy oględzinach sprawrdza się również, czy usunięto wszystkie zwarcia i uziemienia, używane np. w czasie remontu prądnicy. Jeżeli prądnica jest bezpośrednio połączona z transformatorem (tzw. praca w bloku z transformatorem), konieczne jest sprawdzenie stanu połączeń, przeprowadzenie oględzin transformatora oraz aparatury po stronie podwyższonego napięcia.

Dalszą czynnością jest pomiar oporności izolacji uzwojenia sto- jana i całego obwodu wzbudzenia (patrz § 12.6). Przy częstym uruchamianiu prądnicy pomiarów tych nie należy wykonywać przed każdym uruchomieniem, ale wówczas przeprowadzamy je co najmniej dwa razy w miesiącu. Pomiar izolacji uzwojenia stojana wykonuje się łącznie z kablami i doprowadzeniami do rozdzielni, a jeżeli1 prądnica pracuje w bloku z transformatorem, wraz z jego uzwojeniem niższego napięcia. Przed pomiarem oporności izolacji odłącza się odłącznik przewodu zerowego prądnicy i wyjmuje się bezpieczniki przekładników napięciowych w obwodzie stojana.

Przed włączeniem odłączników szynowych prądnicy w rozdzielni należy sprawdzić działanie napędu wyłącznika prądnicy przez jednorazowe włączenie go i wyłączenie. Po wykonaniu tych oględzin i prób nastawiamy oporniki w obwodzie wzbudzenia wzbudnicy w położenie początkowe i przygotowujemy do pracy samoczynny regulator napięcia. Przed uruchomieniem turbozespołu należy sprawdzić stan zasuw w obiegu powietrza chłodzącego oraz gotowość istniejących ewentualnie urządzeń do gaszenia pożaru w prądnicy. Po osiągnięciu przez turbozespół połowy znamionowej prędkości obrotowej sprawdza się drgania szczotek na komutatorze i pierścieniach ślizgowych – jeśli są one większe niż zazwyczaj, należy przyczynę tego wyjaśnić i drgania usunąć. Ponadto sprawdza się przepływ wody przez chłodnicę powietrza i szczelność drzwi komór powietrza chłodzącego. Po osiągnięciu przez turbozespół znamionowej prędkości obrotowej włącza się odłączniki szynowe i zwiększając powoli prąd wzbudzenia doprowadza się napięcie prądnicy do wartości równej napięciu na szynach zbiorczych, do których jest przyłączona prądnica. Następnie włącza się samoczynny regulator napięcia i rozpoczyna synchronizację. Po przyłączeniu prądnicy do szyn zbiorczych zaczyna się obciążać turbozespół podnosząc jednocześnie prąd wzbudzenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>