System energetyczny

Systemem energetycznym nazywa się zespół współpracujących elektrowni, linii przesyłowych i rozdzielczych, stacji podwyższających i obniżających napięcie oraz urządzeń odbiorczych energii elektrycznej.

Podział elektrowni podano w rozdziale 1 tu uzupełnimy jeszcze, że pod względem zależności administracyjnej dzielimy elektrownie na zawodowe i przemysłowe. Elektrownie zawodowe podlegają Ministerstwu Energetyki, a zadaniem ich jest wytwarzanie energii dla potrzeb wszelkich odbiorców. Elektrownie przemysłowe podlegają poszczególnym ministerstwom przemysłowym, a zadaniem ich jest . w zasadzie dostawa energii elektrycznej i cieplnej do zakładów, przy których zostały zbudowane. Ewentualną nadwyżkę energii oddają one do sieci systemu energetycznego i z sieci tej pokrywają w razie potrzeby niedobór energii.

Teren Polski podzielono na okręgi energetyczne, które obejmują rejony o podobnym charakterze gospodarczym. Każdy okręg posiada własny system energetyczny. Systemy te są powiązane z siecią państwową o napięciu 220 kV, Na rys, 2-1 przedstawiono przykład ideowego schematu połączeń systemu energetycznego, w którym pracują dwie elektrownie cieplne Ei i E2, jedna elektrociepłownia E3 i jedna elektrownia wodna E4. Linie przesyłowe h, h

Zostaw komentarz

Archiwa