Przepisy dotyczące przekazywania urządzeń do naprawy

Ze względu na bezpieczeństwo pracy roboty przy urządzeniach elektroenergetycznych będących w ruchu dzielimy na trzy rodzaje:

– 1) przy urządzeniach całkowicie wyłączonych spod napięcia

– 2) przy urządzeniach częściowo wyłączonych spod napięcia

– 3) przy urządzeniach pozostawionych pod napięciem.

Za roboty wykonywane przy urządzeniach całkowicie wyłączonych spod napięcia uważamy prace prowadzone w pomieszczeniach, w których wszystkie części urządzeń wysokiego napięcia, w tym ró- 1 wnież odejścia linowe i kablowe, są bez napięcia i w których zamknięte są okna i drzwi do sąsiednich pomieszczeń zawierających urządzenia pod wysokim napięciem.

Za roboty wykonywane przy urządzeniach częściowo wyłączonych spod napięcia uważamy prace prowadzone w pomieszczeniach o wyłączonej tylko tej części wysokiego napięcia, przy której są wy- konywane roboty, oraz prace prowadzone w pomieszczeniach, w których wprawdzie wyłączono wszystkie części urządzeń wysokiego napięcia, lecz w których pozostają otwarte przejścia do sąsiednich pomieszczeń zawierających urządzenia znajdujące się pod wysokim napięciem.

Do robót wykonywanych przy urządzeniach znajdujących się pod napięciem zaliczamy te, które ze względu na swój charakter nie wymagają wyłączenia urządzeń spod napięcia i są wykonywane w warunkach uniemożliwiających przypadkowe dotknięcie części czynnych.

Podczas robót przy urządzeniach całkowicie lub częściowo wyłączonych spod napięcia należy najpierw wykonać konieczne wyłączenia i odłączenia oraz zastosować środki uniemożliwiające uruchomienie przyrządów, którymi napięcie może być doprowadzone do miejsca pracy. Następnie wywiesza się tablice ostrzegawcze i ustawia potrzebne ogrodzenia, sprawdza nieobecność napięcia i załącza przenośne uziemienia. Po wykonaniu tych czynności zawiesza się tablice z napisem: „Pracować tutaj!“. W miejscu wykonywania robót wyłącza się spod napięcia te części, przy których ma być wykonywana robota, oraz części oddalone od osób pracujących j od części, przy których mają być wykonywane roboty na odległość niemniej- szą od:

– 0,35 m przy napięciu znamionowym do 10 kV włącznie

– 0,6 m przy napięciu znamionowym do 35 kV włącznie

– 1,5 m przy napięciu znamionowym do 110 kV włącznie

– 2.0 m przy napięciu znamionowym do 150 kV włącznie

– 3.0 m przy napięciu znamionowym do 220 kV włącznie

Na wszystkich uchwytach i rękojeściach napędu wyłączników i odłączników wywiesza( się tablice ostrzegawcze z napisem: „Nie włączać – pracują ludzie!“.

Usuwanie i przenoszenie ogrodzeń przenośnych, przenośnych uziemień ochronnych oraz tablic ostrzegawczych w czasie pracy jest zabronione pracownikom wykonującym remont.

Po wywieszeniu tablic i ustawieniu ogrodzeń należy sprawdzić, czy części urządzenia, na których mają być prowadzone roboty, są rzeczywiście wyłączone spod napięcia.

Zostaw komentarz

https://aquai.pl/oferta/pompy-filtry-uklady-rozsaczajace/uklady-rozsaczajace/ www.redwoodgardenbridges.com
Archiwa