Zadania uziemień ochronnych

Dla ochrony ludzi przed porażeniem elektrycznym przez niedopuszczenie do powstania lub dłuższego utrzymywania się niebezpiecznego napięcia na częściach urządzeń, które w normalnych warunkach pracy nić znajdują się pod napięciem, stosujemy uziemienie ochronne, to jest połączenie tych części urządzeń elektrycznych z ziemią.

Jeśli np. zostanie uszkodzona izolacja silnika elektrycznego przyłączonego do sieci niskiego napięcia z uziemionym punktem zerowym i nastąpi przebicie do kadłuba (rys. 20-8), którego dotknie się obsługujący, to przez jego ciało popłynie prąd. Wielkość tego prądu zależy od oporności ciała ludzkiego oporności podłogi1 Rp, na której stoi człowiek, od oporności uziemienia punktu gwiazdowego transformatora R0 zasilającego tę sieć oraz od oporności uzwo

Eys, 20-8. Schemat do określenia na- Rys. 20-9. Schemat do określenia napięcia dotyku pięcia dotyku jenia tej fazy transformatora, w której nastąpiło przebicie do kadłuba silnika. Tak więc prąd, który przepływa przez człowieka, można określić ze wzoru fic + Rp + Ro + Rutw gdzie Uf – napięcie fazowe sieci w V, Rc – oporność ciała ludzkiego w ii, RP – oporność podłogi w ił, R0 – oporność uziemienia punktu gwiazdowego w ii, Ruzvv – oporność uzwojenia jednej fazy transformatora w ii.

Oporności R0 i są kilkaset razy mniejsze od oporności ftc i Rp i dlatego można je pominąć pisząc z wystarczającą dokładnością. Napięciem dotyku nazywamy iloczyn prądu Ię przepływającego przez człowieka oraz oporności jego ciała Rc, a więc: Uj = lc Na podstawie tych dwóch zależności możemy napisać wzór na wartość napięcia dotyku

Zostaw komentarz

Archiwa