Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego

Moc czynną prądu trójfazowego możemy zmierzyć za pomocą trzech watomierzy wskazujących moc w poszczególnych fazach (rys. 4-1). Całkowita moc mierzona jest równa sumie wskazań tych trzech przyrządów. Jeśli fazy są obciążone równomiernie, wystar rzy do pomiaru mocy prądu trójfazowego du trójfazowego przy po cza jeden watomierz przyłączony do dowolnej fazy, przy czym całkowitą moc obliczamy mnożąc wskazania tego watomierza przez 3. W układzie trójfazowym bez przewodu zerowego, przy równomiernym obciążeniu faz, stosujemy jeden watomierz (rys. 4-2) wykonując jednak sztuczny punkt zerowy, przy czym należy pamiętać, że musi zachodzić równość następujących oporności Ri = Rj = Rc + .Rrf. We wzorze tym Rc jest opornością cewki napięciowej wato- mierza, a Rj – opornikiem dodatkowym tej cewki. Przy pomiarze mocy prądu trójfazowego stosujemy najczęściej układ dwóch wa- tomierzy (rys, 4-3). Suma wskazań obu przyrządów daje całkowitą moc w obwodzie.

Read More

Wadami przekaźników wtórnych w porównaniu z wyzwalaczami są:

– J) bardziej skomplikowany układ,

– 2) konieczność zastosowania pomocniczego źródła prądu.

Read More

Okresowe rewizje silników

Okresowe rewizje i remonty silników elektrycznych wykonują pracownicy oddziału elektrycznego elektrowni. Każdy pracujący silnik powinien być poddawany okresowym rewizjom, a mianowicie:

Read More