Badanie odbiorcze

– Pomiar oporności izolacji uzwojeń, przy czym wynik pomiaru uważamy za niedostateczny, jeżeli oporność izolacji spadła poniżej 50% od wartości stwierdzonych przy poprzednim badaniu lub też jeśli jest poniżej norm zamieszczonych w tabl. 10-1.

– Sprawdzenie prawidłowości wszystkich połączeń, które były rozbierane podczas rewizji.

– Próbę biegu jałowego w ciągu 1 godziny (podczas próby należy mierzyć natężenie prądu pobieranego przez silnik, zwracać uwagę na dźwięki wydawane przez silnik i inne nienormalne objawy po zatrzymaniu silnika należy natychmiast sprawdzić dotykiem ręki stopień nagrzania dostępnych części silnika).

– W miarę możliwości próbę biegu pod obciążeniem znamionowym, która powinna trwać tak długo, aż temperatura silnika przestanie wzrastać w sposób widoczny po próbie tej należy zmierzyć oporność izolacji uzwojeń względem rdzenia, a wynik próby uważa się za dodatni, jeśli temperatura silnika nie przekroczyła dopuszczalnych granic, nie wystąpiły żadne nienormalne objawy, a oporność izolacji nie jest mniejsza od wartości podanych w tablicy 10-1.

Typowe uszkodzenia i niedomagania silników indukcyjnych i środki zaradcze

Objawy uszkodzeń i niedomagań są nieraz zaciemniane przez zbiegnięcie się dwóch lub więcej objawów lub też przez niezbyt wyraźne występowanie. Dlatego każdy przypadek należy starannie przeanalizować uwzględniając wszystkie towarzyszące mu okoliczności.

Uszkodzenia i niedomagania silników można podzielić na dwie grupy: 1) ujawniające się przy pierwszym uruchomieniu nowego silnika, 2) powstające w czasie pracy silnika, który poprzednio pracował dobrze.

Kolejno podamy typowe uszkodzenia i niedomagania silników indukcyjnych, podając możliwe przyczyny oraz środki zaradcze, przy czym uwzględniony będzie podział na powyższe dwie grupy,

Przy rozruchu pod obciążeniem rozrusznik rozgrzewa się nadmiernie, a na ostatnim stopniu rozrusznika następuje raptowny wzrost prądu, który może spowodować samoczynne wyłączenie.

Przyczyną może być nieodpowiedni rozrusznik należy zmierzyć prąd rozruchu i dobrać rozrusznik odpowiadający warunkom rozruchu. Inną przyczyną może być to, że przy wirniku dwufazowym środkowy pierścień nie jest połączony ze środkowym zaciskiem rozrusznika, lecz z innym. Należy wtedy rozrusznik połączyć prawidłowo.

Przy pracy silnik grzeje się nadmiernie i następuje samoczynne wyłączenie. Jedyną możliwą przyczyną jest przeciążenie silnika. Należy sprawdzić natężenie prądu i zmniejszyć obciążenie. Jeśli jest to niemożliwe, należy wymienić silnik.

Przy pracy silnik grzeje się nadmiernie mimo normalnego poboru prądu. Przyczyną może być złe chłodzenie silnika. Należy sprawdzić, czy otwarte są otwory wentylacyjne, i usunąć wszelkie przedmioty hamujące przepływ powietrza.

Zostaw komentarz

Archiwa