Zabezpieczenia ziemnozwarciowe sieci cz. II

Zwłoki zabezpieczeń ziemnozwarciowych stopniuje się według tej samej zasady co dla zabezpieczenia nad- miarowo-prądowego zwarciowego,

Występują tu jednak odmienne warunki umożliwiające stosowanie krótszych czasów wyzwalania. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe działają bowiem tylko przy doziemieniach w sieci połączonej galwanicznie z chronioną linią, a nie działają przy doziemie- niach w części sieci związanej z nią tylko magnetycznie, poprzez transformatory.

Zasadniczą wadą zabezpieczenia ziemnozwarciowego według schematu z rys. 13-9 jest konieczność zastosowania oddzielnego kompletu prze- kładników prądowych. W związku z tym stosuje się często układy, w których jeden komplet przekladników prądowych służy równocześnie zabezpieczeniu nadmiarowo-prądowemu od zwarć mię- dzyfazowych i zabezpieczeniu ziemnozwarciowemu (rys. 13-10). ‘

W sieciach z izolowanym punktem zerowym prąd występujący przy doziemieniach, tzw. prąd doziemny, ma tylko nieznaczne natężenie, zależne od pojemności sieci względem ziemi. Przy uziemieniu punktu zerowego poprzez cewki dławikowe przez miejsce dozie- mienia przepływa prąd pozostałościowy. W obydwu przypadkach prąd doziemny jest znacznie mniejszy od prądu rozruchowego zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego przeciwko zwarciom między- przewodowym i dlatego stosuje się specjalne zabezpieczenia ziemnozwarciowe albo urządzenia sygnalizujące doziemienia.

Zostaw komentarz

Archiwa