Zabezpieczenia różnicowo-prądowe transformatorów

Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe może stanowić dla transformatorów o mocy około 1000 kVA, obok zabezpieczenia gazowego, jedyne zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami. Należy przy tym pamiętać, że zabezpieczenie nadmiarowo-prądo- we nie zapewnia wybiórczości działania przy transformatorach pracujących równolegle. Zwarcie międzyfazowe w jednym z transformatorów pracujących równolegle jest zasilane poprzez uzwojenia dolnego napięcia pozostałych transformatorów, co powoduje równoczesne zadziałanie zabezpieczenia nadmiaro- wo-prądowego wszystkich pracujących równolegle jednostek.

Zabezpieczenia różnicowo-prądowe transformatorów stosuje się dla zmniejszenia skutków zwarć w uzwojeniach transformatora, na izolatorach przepustowych i w przewodach doprowadzających. Zasadniczy schemat różnicowo-prą- dowego zabezpieczenia transformatora przedstawiono na rys. 13-20. W celu doprowadzenia do zgodności faz prądów wtórnych obydwu grup przekładników prądowych łączymy w gwiazdę przekładniki po stronie trójkąta transformatora, a w trójkąt przekładniki po stronie gwiazdy transformatora. Aby wyrównać skuteczne wartości prądów wtórnych obydwu grup przekładników, różniące się zwykle z powodu niedokładnego dobrania przekładni prądowych do przekładni transformatora, stosuje się pomocniczy pyrzekiadnik wyrównawczy.

Na rys. 13-21 przedstawiono zasadniczy schemat zabezpieczenia różnicowo-prądowego transformatora trójuzwojeniowego w układzie gwiazda-gwiazda-trójkąt. Zastosowano dwie grupy prze- kładników pomocniczych wyrównawczych 6 i 7 na tych uzwojeniach transformatora, które wyposażone są w zaczepy do regulacji napięcia. Moce znamionowe poszczególnych uzwojeń transformatorów trój uzwój eniowych mogą być różne. Aby przez przekaźnik nie płynął prąd w normalnych warunkach pracy, trzeba przekładnie wszystkich przekładników prądowych służących do zabezpieczenia różnicowego dobrać do uzwojenia o największej mocy znamionowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>