Schemat procesu technologicznego

Schemat procesu technologicznego dużej elektrowni kondensacyjnej z kotłami pyłowymi i z chłodzeniem przepływowym skraplaczy przedstawiony jest na rys, 3-1.

Turbinoumia wyposażona jest w suwnicę 32 służącą do montażu i remontów turbozespołów. Kotły montuje się przy użyciu suwnicy 33 umieszczonej w kotłowni, a używanej również przy remontach. Prądnica 34 napędzana przez turbinę oddaje energię na sieć przesyłową za pośrednictwem transformatora blokowego 35 i rozdzielni napowietrznej 36. Na potrzeby własne elektrowni energia elektryczna rozprowadzana jest z rozdzielni potrzeb własnych 37. Napięcie potrzebne do elektrostatycznych odpylaczy spalin dostarczane jest przez prostowniki mechaniczne 38. Przyrządy pomiarowe cieplne oraz urządzenia do samoczynnej regulacji kotłów i innych urządzeń cieplnych są umieszczone w nastawni cieplnej 39.

Kontrola ruchu urządzeń elektrycznych, pomiary wielkości elektrycznych oraz sterowanie zdalne urządzeniami rozdzielczymi odbywa się w głównej nastawni elektrycznej 40. Na rysunku pokazano źródło wody chłodzącej 41 (rzeka lub staw), z którym połączone są kanały 30 i 31.

Jest to tylko przykład, a konkretne rozwiązania mogą się różnić od niego w szczegółach przy zachowaniu zasadniczych cech obiegu. Przy zastosowaniu obiegowego chłodzenia skraplaczy turbin dochodzi jeszcze jeden charakterystyczny element, tj. chłodnia kominowa. Pompa wody chłodzącej, skraplacz i chłodnia stanowią wówczas obieg zamknięty, w którym straty pokrywane są wodą ze źródła zewnętrznego po uprzednim częściowym jej zmiękczeniu. Chłodzenie obiegowe stosuje się tam, gdzie brak jest w pobliżu dużej rzeki lub jeziora. W niektórych elektrowniach starszych spotyka się młyny służące do przygotowania pyłu węglowego ustawione nie przy kotłach, jak to przedstawiono na rys. 3-1, a w oddzielnym budynku, w tzw. centralnej mlynowni.

Zostaw komentarz

Archiwa