Rodzaje i typy przekładników napięciowych

Przekładniki napięciowe dzielimy na dwa zasadnicze rodzaje: wnętrzowe i napowietrzne. Przekładniki wnętrzowe są stosowane w rozdzielniach zamkniętych, a więc są budowane na napięcie znamionowe od 6 do 60 kV jako suche, w których głównym materiałem izolacyjnym jest porcelana. Rys. 7-13 przedstawia przekładnik napięciowy wnętrzowy wykonywany o klasach dokładności 0,5 1 i’ 3. Oba zaciski pierwotne tego przekladnika są izolowane. Rys. 7-14 przedstawia wnętrzowy przekładnik napięciowy typu zamkniętego, z izolowanymi obu zaciskami uzwojenia pierwotnego, wykonywanymi dla napięć do 30 kV.

W rozdzielniach napowietrznych stosuje się przeważnie prze- kładniki napięciowe olejowe na napięcie od 10 do 220 kV. Rys. 7-15 przedstawia krajowy przekład- nik napięciowy typu U 30 w wykonaniu napowietrznym. Prze- ktadniki tego typu są wykony- wane w klasach dokładności 0,5 1 i’ 3. Uzwojenie pierwotne tych przekładników składa się z cewek krążkowych. Od cylindrycznego uzwojenia wtórnego oddzielają je rury z papieru bakelizowanego i olej. Nad przekładnikiera umieszczony jest konserwator oleju, co pozwala na wypełnianie olejem izolatorów przepustowych. Dzięki temu zwiększa się ich wytrzymałość elektryczna. Na rys. 7-16 przedstawiono przekłaanik typu tT 110, olejowy, z uziemionym jednym zaciskiem uzwojenia pierwotnego. Przekładniki’ tego typu są wykonywane dla napięć znamionowych 60 i 110 kV. Klasa dokładności 0,5 1 i 3 moc graniczna 5000 VA,

Kontrola, obsługa i konserwacja przekładników prądowych i napięciowych

Po ukończeniu budowy nowych urządzeń rozdzielczych oraz po remoncie urządzeń przed oddaniem ich do eksploatacji, należy przeprowadzić oględziny wszystkich urządzeń, przy czym przy prze- kładnikach napięciowych i prądowych olejowych powinno się wykonać badanie chemiczne oleju i próbę wytrzymałości oleju na przebicie. Następnie należy sprawdzić przy pomocy induktora stan izolacji uzwojenia pierwotn-go i wtórnego opór izolacji uzwojeń pierwotnych obu rodzajów przekładników powinien wynosić przynajmniej 1 Mlł na 1 kV napięcia znamionowego. Opór izolacji’ uzwojeń wtórnych nie powinien być mniejszy od 1 M Lł. Jeżeli stwierdzi się, że opór izolacji uzwojeń jest mniejszy od podanych wartości, należy przeprowadzić suszenie uzwojeń przekładnika. Suszenie izolacji uzwojeń uważa się za ukończone, jeśli opór izolacji po osiągnięciu określonej wielkości już nie wzrasta. Przekładniki można suszyć gorącym powietrzem o temperaturze nie przekraczającej 90 °C lub też prądem zmiennym, przy czym we wtórnym uzwojeniu natężenie prądu nie powinno przekroczyć 85% wartości znamionowej.

Przy oględzinach po montażu lub remoncie należy sprawdzić przekładnię przekładników. Po przeprowadzeniu tych prób nal.zy oczyścić przekładniki szmatą zamoczoną w benzynie, sprawdzić szczelność oraz skontrolować stan izolatorów, uprzednio starannie oczyszczonych, aby można było stwierdzić, czy nie ma pęknięć lub rys. .

W normalnych warunkach eksploatacyjnych oględziny zewnętrzne wszystkich urządzeń rozdzielczych, a więc i przekładników, wykonuje się przynajmniej raz na dobę. O wszelkich nienormalnych objawach należy natychmiast zawiadomić-kierownictwo elektrowni lub stacji.

Zostaw komentarz

Archiwa