Obsługa i konserwacja wyłączników

Przepisy eksploatacji elektrowni i sieci nakazują przed uruchomieniem nowych urządzeń rozdzielczych lub po ich remoncie badanie chemiczne i próbę na przebicie oleju pobranego z wyłączników olejowych’ sprawdzenie stanu i docisku zestyków, jednoczesności wyłączania, działania napędów, prawidłowości działania sygnalizacji, oporności izolacji obwodów sterujących. Przy wyłącznikach uruchamianych po raz pierwszy należy poza tym zmierzyć czas włączania i wyłączania. Okresowe rewizje wewnętrzne wyłączników olejowych powinny być przeprowadzane co 2 lata, a poza tym po 100 -=- 150 wyłączeniach pod obciążeniem przekraczającym -/a prądu znamionowego wyłącznika, jak również po wyłączeniu każdego zwarcia o mocy zwarciowej przekraczającej U mocy wyłączalnej wyłącznika. Podczas okresowych rewizji wewnętrznych należy wykonać następujące czynności: rozebrać wyłącznik i sprawdzić stan zestyków, a w razie potrzeby oczyścić je lub wymienić ich części, szczegółowo zbadać stan wszystkich wewnętrznych części izolujących, sprawdzić równoczesność włączania wszystkich faz, sprawdzić stan zużycia wszystkich części ruchomych i ewentualnie je wymienić. Specjalną uwagę należy poświęcić napędom mechanicznym wyłączników, sprawdzając szczegółowo ich działanie oraz stan poszczególnych części składowych.

Poza okresowymi rewizjami wewnętrznymi należy w rozdzielniach wnętrzowych raz, a w powietrznych dwa razy na rok przeprowadzać rewizje bieżące, obejmujące następujące czynności: oczyszczenie izolatorów oraz części zewnętrznych, zabezpieczenie części stalowych przed rdzewieniem, pobranie próbki oleju, sprawdzenie zamocowania zacisków i połączeń, próbne włączenie i wyłączenie ręcznie i za pośrednictwem przekaźników połączone ze sprawdzeniem działania sygnalizacji, pomiar oporności izolacji obwodów wtórnych.

Raz na zmianę należy dokonywać oględzin zewnętrznych wyłączników, przy czym specjalną uwagę należy zwracać na: szczelność zbiorników i rurociągów powietrza, poziom gasiwa płynnego lub na ciśnienie gasiwa gazowego, stan izolatorów ich zabrudzenia, zawilgocenie i ewentualne rysy lub uszkodzenia oraz na prawidłowość działania wskaźników położenia. Drobne usterki zauważone podczas oględzin powinny być jak najszybciej usuwane.

Podczas oględzin zewnętrznych należy na amperomierzach sprawdzać stopień obciążenia wyłączników, a o stwierdzonych przekroczeniach prądu znamionowego należy natychmiast zawiadomić przełożonych. Należy też sprawdzać, czy nie zostało przekroczone napięcie znamionowe wyłączników.

Wyłączniki’ zapasowe powinno się przechowywać w suchych magazynach, ich napędy powinny być unieruchomione, a części obrobione zabezpieczone przed rdzewieniem przez pokrycie warstwą smaru. Przed uruchomieniem wyłączników olejowych należy napełnić je czystym olejem izolacyjnym o własnościach odpowiadających przepisom dla olejów izolacyjnych.

Powyżej podano tylko niektóre ważniejsze punkty instrukcji eksploatacji łączników wysokiego napięcia (powyżej 1000 V) wy- danej przez Ministerstwo Energetyki szczegółowe zapoznanie się z tą instrukcją.

Zostaw komentarz

Archiwa