Obsługa i konserwacja odłączników

Obsługa czynnych odłączników polega na regularnych oględzinach zewnętrznych, wykonywaniu bieżących prac konserwacyjnych oraz pomiarów kontrolnych. Podczas oględzin zewnętrznych, które powinny być przeprowadzane w rozdzielniach ze stałą obsługą raz w ciągu zmiany, należy zwrócić specjalną uwagę na: zanieczyszczenie, zawilgocenie lub uszkodzenie izolatorów, domknięcie szczęk stykowych, prawidłowość wskazań optycznych wskaźników położenia oraz temperaturę styków mocno obciążonych lub niepewnych. Te z zauważonych podczas oględzin usterek, które dadzą się usunąć bez przerwy w pracy przyrządu, należy możliwie najszybciej usuwać. Mogą to być przykładowo: zabrudzenie lub zawilgocenie izolatorów, które można usunąć za pomocą specjalnych szczotek umocowanych na drążkach izolacyjnych niedostateczne domknięcie noży, przepalenie żarówek sygnalizacyjnych itp.

Odczytując amperomierze i woltomierze w obwodach odłączników należy sprawdzać, czy napięcie i prąd roboczy nie przekraczają wartości1 znamionowych odłączników, a o zauważonych przekroczeniach należy bezzwłocznie zawiadamiać przełożonych. Nadmierne nagrzanie szczęk stykowych odłączników można stwierdzić za pomocą świec umocowanych na drążkach izolacyjnych (patrz pkt 15.2.1).

Drążki izolacyjne służące do uruchamiania odłączników muszą być laboratoryjnie badane. Należy używać tylko drążków przeznaczonych dla danego napięcia, które muszą się znajdować stale w każdej rozdzielni. Na drążkach powinno być wyraźnie zaznaczone napięcie znamionowe i termin ważności badania laboratoryjnego. Czynność zamykania i otwierania odłączników, polegającą na zaczepieniu drążka izolacyjnego i obrocie dźwigni1 napędowej lub samego noża, należy wykonywać spokojnie i pewnie ruchem szybkim, ale nie gwałtownym. Dobre włączenie powinno zapewnić dobry docisk zestyków bez stosowania gwałtownych uderzeń.

Odłączniki mocy. Odłączniki mocy służą tylko do ręcznego wyłączania i włączania prądów roboczych, nie mogą natomiast wyłączać prądów zwarciowych. Mają one urządzenia do gaszenia łuku, a równocześnie dają przerwę izolacyjną zapewniającą bezpieczeństwo obsługi odłączonych części urządzenia.

Komory gaszące odłączników mocy wykonuje się jako płynowe albo gazowe te ostatnie jako powietrzne samosprężarkowe lub gazo- wydmuchowe. W kraju produkowane są odłączniki mocy powietrzne samosprężarkowe (rys. 15-34) na napięcie 10 i 20 kV, na prąd znamionowy 200 A. Produkowane są również odłączniki mocy z nabu- dowanymi bezpiecznikami, służącymi1 do wyłączania zwarć. Odłączniki mocy tego typu wyposażone są w urządzenie powodujące wyłączenie odłącznika w razie przepalenia jednego z bezpieczników oraz urządzenie uniemożliwiające włączenie odłącznika w razie braku jednego z bezpieczników.

Zostaw komentarz

Archiwa