Odłączniki na najwyższe napięcia

Im wyższe jest napięcie, tym lżejsze są warunki pracy odłączników, maleje bowiem natężenie prądu, a wzrastają odstępy między fazami. Wpływa to na znaczne’ zmniejszenie sił dynamicznych działających przy zwarciach, a zatem odłączniki mogą mieć mniejszą wytrzymałość mechaniczną i słabsze mogą być ich zestyki. Na napięcia 60 i 110 kV buduje się zwykle odłączniki przeznaczone do pracy przy pionowym ustawieniu izolatorów z nożami poruszającymi się w płaszczyźnie poziomej,. Buduje się odłączniki jednoprzerwowe (rys. 15-30) oraz dwuprzerwowe (rys. 15-31). W odłączniku jednoprzerwowym obydwa izolatory umocowane są obrotowo, a zestyk znajduje się na końcach ruchomych noży. Zaciski przyłączeniowe nie obracają się razem z izolatorami. Jednoczesny ruch obu izolatorów zapewnia cięgno rurowe. Je- dnobiegunowy odłącznik dwuprzerwowy ma trzy izolatory, z których tylko środkowy się obraca. Zestyki mieszczą się w głowicach izolatorów zewnętrznych. Opisane odłączniki budowane jako jednobiegunowe, mogą być łączone wspólnym napę- Ryg J5_31 odłącznik dwuprzerwowy na_ dem, przy czym ustawia się powietrzny na napięcie 60 i 110 kV, 600 A je równolegle albo w jednej 1 nói odlL!cznika 2 – kolator wsporczy sta° J ły, 3 – Izolator obrotowy, 4 – podstawa, 5 – linii, zacisk przyłączeniowy, 6 – zaczep ciągną

Napędy i urządzenia sygnałowe. Noże odłączników jedno- biegunowych uruchamia się ręcznie za pomocą drążków izolacyjnych, o długości odpowiedniej do napięcia znamionowego, zaopatrzonych na końcu w hak wchodzący w ucho noża. Przy pomocy tego samego drążka można również uruchamiać odłączniki trójbiegunowe zaopatrzone w dźwignię z oczkiem, umieszczoną na wale napędowym. Ze względu na niedostępność odłączników lub na wielkość sił potrzebnych do ich uruchomienia taki sposób napędu nie zawsze jest możliwy. W tych przypadkach stosujemy albo ręczne napędy dźwigniowe, albo napędy mechaniczne.

Rysunek 15-32 przedstawia zasadę działania ręcznego napędu dźwigniowego odłączników trójbiegunowych. Długość cięgien 2 i 3 oraz wałka pośredniego 4 może być w pewnych granicach zmieniana w zależności od warunków miejscowych. Przy korzystnym położeniu odłącznika można również dźwignię napędową odłącznika 5 sprzęgnąć bezpośrednio z cięgnem 2.

Zostaw komentarz

Archiwa