Elementy potrzeb własnych elektrowni

Główne urządzenia elektrowni, to jest kotły i turbozespoły oraz urządzenia pomocnicze, jak nawęglanie, odpopielanie, przygotowywanie wody i warsztaty remontowe posiadają maszyny pomocnicze, napędzane silnikami elektrycznymi. Tylko niektóre ważne maszyny pomocnicze, jak np. pompy zasilające, napędzane są niekiedy małymi turbinkami parowymi’.

Silniki elektryczne stosowane do napędu maszyn i urządzeń pomocniczych mogą mieć moc od ułamka kW do kilku tysięcy kW. W zależności od rodzaju napędzanej maszyny silniki’ mają różną prędkość obrotową, niekiedy regulowaną w sposób ciągły lub stopniami. W zależności od warunków pracy silnika stosuje się różne sposoby chłodzenia silników, od silników otwartych do silników zamkniętych i silników z chłodzeniem wodnym. Olbrzymią większość stanowią trójfazowe zwarte silniki indukcyjne w wykonaniu całkowicie zamkniętym z wentylacją zewnętrzną, w wykonaniu zapewniającym znaczny moment rozruchowy i niezbyt duży prąd rozrucho- l wy, silniki dwuklatkowe lub głęboko żłobkowe. W zależności od mocy znamionowej stosuje się silniki wysokiego bądź niskiego napięcia.

Urządzenia służące do zasilania silników napędów pomocniczych elektrowni, a mianowicie transformatory, rozdzielnie wysokiego i niskiego napięcia oraz sieci kablowe nazywamy krótko urządzeniami potrzeb własnych elektrowni.

Zależnie od ważności maszyn pomocniczych w procesie produkcyjnym elektrowni silniki potrzeb własnych dzielimy na trzy kategorie. Do kategorii pierwszej zaliczamy te, których zatrzymanie nawet na kilkadziesiąt sekund powoduje unieruchomienie jednostki głównej, turbiny lub kotła. Są to dla przykładu pompy zasilające kotły, wentylatory kotłowe, młyny bezpośrednie przy kotłach pyłowych i ich podajniki. Do kategorii drugiej zaliczamy silniki, których zatrzymanie dopiero na kilka minut powoduje konieczność zatrzymania kotła lub turbozespołu. Zaliczamy tu przykładowo: pompy kondensatu turbin, pompy wody chłodzącej, pompy skroplin z podgrzewaczy regeneracyjnych itp. Trzecią kategorię stanowią silniki, których nawet kilkugodzinny postój nie powoduje przerwy w pracy elektrowni. Należą tu napędy nawęglania, odpopielania, młynów węglowych pracujących na pośrednie zasobniki pyłu, zmięk- czalnr wody, warsztatów remontowych itp.

Zostaw komentarz

https://airmax.pl/klienci_ind/internet/ https://liftonpolskasklep.pl/?product_cat=wozki-do-transportu-szyn-i-podkladow
Archiwa