Chłodzenie turboprądnic – dalszy opis

W ostatnich latach coraz częściej stosuje się dla dużych prądnic (od ok. 30 MVA) synchronicznych chłodzenie wodorowe. Zamiast powietrza krąży wodór w obiegu zamkniętym. Chłodzenie to ma szereg zalet w porównaniu z chłodzeniem powietrznym, np. ponad 10 razy zmniejszają się straty wskutek tarcia wirnika o chłodzący gaz. Jest to spowodowane tym, że gęstość wodoru jest równa ok. V14 gęstości powietrza. Ponadto przy zastosowaniu wodoru zmniejsza się przy tej samej mocy prądnicy zużycie żelaza i1 miedzi w przybliżeniu o 25%. Przyczyną tego jest o ok. 2,5 razy większa przewodność cieplna wodoru niż powietrza. Dalszą cenną zaletą jest zwiększenie pewności pracy izolacji, która znajduje się w atmosferze beztlenowej. Uzyskujemy przez to zmniejszenie ilości i skrócenie koniecznych remontów. Zwiększa się ponadto bezpieczeństwo pożarowe, gdyż wodór nie podtrzymuje palenia. Cenną zaletą jest również cichy bieg prądnicy spowodowany małą gęstością wodoru. Chłodnice wodoru są mniejsze od chłodnic powietrza. Tym zaletom chłodzenia wodorowego przeciwstawiają się wyższe koszty inwestycyjne spowodowane droższą konstrukcją maszyny i urządzeniem do napełniania prądnicy wodorem wraz z aparaturą kontrolną. Zużycie wodoru jest bardzo małe, dla prądnicy o mocy 100 MW wynosi ono np. ok. 3 m:i dziennie.

Zmienność napięcia, samoczynna regulacja napięcia, typy regulatorów

Zmiennością napiącia nazywamy wyrażony w procentach sto- sunek całego spadku napięcia do napięcia znamionowego U, czyli AU = EU 100% (11-3) gdzie E – siła elektromotoryczna przy biegu jałowym, U – napięcie znamionowe.

Zmienność napięcia ma zasadnicze znaczenie dla regulacji napięcia prądnicy, bowiem im większa jest zmienność napięcia, tym szybsza musi być regulacja napięcia. Zmienność napięcia turboprąd- nic przy cos (p = 1,0 wynosi od 16 do 30%, a przy cos cp = 0,8 od 30 do 48%. Warunki ruchowe wymagają, aby zmienność napięcia nie przekraczała 59% przy cos = 0,8. Przy tak dużej zmienności napięcia konieczna jest samoczynna regulacja napięcia.

Zmiana napięcia przy zmianie obciążenia prądnic występuje zwłaszcza przy nagłych odłączeniach prądnic od sieci lub przy zwarciach w sieci. Naruszona jest wówczas równowaga między energią mechaniczną doprowadzoną do turbiny a energią elektryczną odbieraną z prądnicy i może się zdarzyć wypadnięcie prądnicy z syn- chranizmu, przez co ulegnie zakłóceniu ciągłość pracy systemu energetycznego. Wynika stąd ważność zagadnienia regulacji napięcia. Regulacja ręczna wykonywana jest wolno z opóźnieniem i skokami’. Tylko regulacja samoczynna, pracując bez przerwy .umożliwia szybkie doprowadzenie napięcia zmienionego do wielkości znamionowej. Przy zastosowaniu regulacji samoczynnej można oczywiście w razie potrzeby przejść na regulację ręczną.

Najbardziej rozpowszechnione są regulatory wibracyjne i regulatory opornościowe, których zasadę działania omówimy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>