Blokada zespołów przenośników ciągłych

Rysunek 16-2 przedstawia jeden z systemów blokady trzech silników 1, 2, 3, napędzających trzy połączone w kolejności numeracji przenośniki taśmowo-gumowe. Silniki przyłączone są do sieci trójfazowej za pomocą styczników elektromagnesowych olejowych (4, 5, 6’J z wyzwalaczami cieplnymi (45′, 6′). Do sterowania zdalnego styczników służą podwójne przyciski 7, 8 i 9. Wzdłuż przenośników rozmieszczone są poza tym przyciski 10, 11 i 12 służące do zatrzymywania całego urządzenia w razie niebezpieczeństwa. Dla sygnalizacji optycznej położenia styczników użyto lampek 16, 17 i 15 zasilanych z oddzielnego źródła prądu o napięciu 110 lub 220 V. Do blokady sygnalizacji zastosowano przekaźniki pomocnicze 13, 14 i 15.

Na rys. 16-2 styczniki i przekaźniki przedstawiono w stanie bez- napięciowym. Obwody cewek styczników 4 i 5 przerwane są przez rozwarte dolne zestyki przekaźników pośrednich 14 lub 15. Styczników tych nie można więc włączyć przyciskami sterowniczymi 7 i S. Włączyć można tylko stycznik 6 przyciskiem 9, co powoduje przyciągnięcie zwory przekaźnika 15, który zwiera obwód lampki 18 j zamyka obwód włączenia przyciskiem 5 stycznika 5. W taki sam sposób uzależniony jest stycznik 4 od stycznika 5 i przekaźnika 14. Wyłączenie silnika 3 np. na skutek nagrzania przekaźnika termicznego 6′ jego stycznika 6, powoduje odpadnięcie przekaźnika 15, którego górny zestyk gasi lampkę 18, a dolny przerywa obwód cewki stycznika 5. Teraz odpada również przekaźnik 14, gaśnie lampka 17, wyłącza się stycznik 4, odpada przekaźnik 13 i gaśnie lampka 16. stycznik 6 może być wyłączo ny za pomocą przycisków 9, 10, 11 łub 12.

W podanym przykładzie przyjęto dla większej przejrzystości posobne uzależnienie przenośników. W praktyce spotyka się poza tym inne układy, np. układ kilku przenośników podających materiał przenoszony na wspólny przenośnik zbiorczy, spotykany w mechanicznych urządzeniach odżużlania lub układ dwóch równoległych przenośników z możliwością przesypu pośredniego z jednego systemu równoległego na drugi, spotykany w urządzeniach nawę- glania. silników 1, 2 i 3, które nie są uzależnione od siebie wzajemnie.

Rysunek 16-4 przedstawia w podobny sposób kierunki przenoszenia i blokady przy dwóch równoległych zespołach przenośników z możliwością przełączania przesypu na krzyż. Normalnie przenośnik 1 podaje materiał na przenośnik 3, a przenośnik 2 na przenośnik 4. W eksploatacji może się zdarzyć, że np. przenośnik 1 jest w remoncie, a równocześnie uszkodzony zostanie przenośnik 4. Na ten przypadek przewidziano klapę na przesypie między przenośnikami umożliwiającą przesypywanie materiału z przenośnika 2 na przenośnik 3. Podobnie może zajść konieczność przesypu z przenośnika 1 na przenośnik 4, do czego służy inna klapa. Z klapami na przesypie sprzężone są przełączniki obwodów blokady, które dostosowują kierunek uzależnienia silników do każdorazowego kierunku przepływu materiału przenoszonego.

Zostaw komentarz

Archiwa