Blokada silników kotłowych

Kolejność blokady silników kotłowych zależy od typu kotła i sposobu przygotowania paliwa. W kotłach rusztowych ilość napędów pomocniczych jest niewielka, a proces spalania odznacza się du- żą bezwładnością. W kotłach tego typu blokada najczęściej nie jest stosowana lub ogranicza się do takiego uzależnienia wyłączników silników napędzających wentylatory, źe po wyłączeniu wentylatorów spalin następuje samoczynne wyłączenie wentylatorów podmuchu, Znacznie bardziej skomplikowana jest blokada silników kotłów pyłowych.

Rysunek 16-1 przedstawia kolejność (a) i schemat (bj blokady silników dużego kotła pyłowego wyposażonego w jeden wentylator spalin 1, dwa wentylatory powietrza wtórnego 2 i 2 a i dwa młyny węglowe bezpośrednie 4 i 4 a z podajnikami 3 i 3 a.

Niskonapięciowe silniki podajników węgla są wyposażone w wyłączniki samoczynne z cewkami wybij ako wy mi, a wszystkie pozostałe silniki są przyłączone do rozdzielni 6 kV. Blokada rozpoczyna się od silnika wentylatora spalin 1, którego wyłączenie ręczne lub przez zabezpieczenie powoduje podanie przez zestyki pomocnicze wyłącznika impulsów wyłączających oba silniki wentylatorów powietrza wtórnego 2 i 2 a, a te z kolei podają impulsy wyłączające przynależne podajniki węgla 3 lub 3 a. Podajniki węgla mogą być również wyłączane przez zestyki pomocnicze wyłączników silników młynów 4 i 4 a. Wyłączenie silnika jednego z wentylatorów powietrza wtórnego 2 lub 2 a powoduje wyłączenie tylko przynależnego podajnika 3 lub 3 a, podczas gdy wszystkie pozostałe maszyny pozostają w ruchu. W tej samej kolejności i w sposób podobny uzależnione są obwody zamykania wyłączników,

Zostaw komentarz

Archiwa