Walka ze stratami w maszynowni

Sprawność turbin parowych zależy w wysokim stopniu od dotrzymania właściwego ciśnienia i temperatury pary dolotowej oraz utrzymania próżni w skraplaczu. Źródłem poważnych strat mogą być nieszczelności przewodów parowych i wodnych. Dalsze straty cieplne powoduje promieniowanie nie zaizolowanych części turbiny i rurociągów. Walka ze stratami w maszynowni musi być prowadzona w kierunku:

– a) utrzymania właściwego ciśnienia i temperatury pary dolotowej przez ścisłą współpracę z obsługą kotłowni,

– b) utrzymania właściwej próżni przez natychmiastowe usuwanie wszelkich nieszczelności w przewodach i armaturze, przez konserwację i kontrolę pracy pomp próżniowych oraz zapewnienie stałego dopływu odpowiedniej ilości wody chłodzącej o odpowiedniej temperaturze,

– c) unikanie strat pary i skroplin przez utrzymywanie należytej szczelności wszelkich rurociągów i armatur,

– d) natychmiastowego uzupełnienia uszkodzonych części otuliny rurociągów, armatur i części turbin w celu zmniejszenia strat ciepła.

Personel maszynowni. Personel ruchowy maszynowni składa się z maszynistów turbinowych i maszynistów urządzeń kondensacji. Zwykle jeden maszynista óbsługuje jeden turbozespół. Obowiązkiem maszynisty turbozespołu jest obsługa całego turbozespołu łącznie z jego urządzeniami pomocniczymi, a w szczególności uru- cbamianie turbozespołu, kontrola prawidłowości jego pracy i odstawiania. Zakres obowiązków personelu maszynowni sprecyzowany jest szczegółowo w odpowiednich instrukcjach eksploatacyjnych. Do obowiązków maszynisty urządzeń kondensacji należy obsługa wszystkich urządzeń pomocniczych turbiny umieszczonych na poziomie kondensacji, a mianowicie: skraplaczy, pomp wody chłodzącej, pomp próżniowych, pomp kondensatu, podgrzewaczy kondensatu, rurociągów i armatury w obrębie powyższych urządzeń.

Dla właściwej eksploatacji elektrowni bardzo duże znaczenie ma ścisła współpraca personelu maszynowni z innymi oddziałami. Dyspozycje ruchowe dotyczące uruchomienia lub odstawienia poszczególnych maszyn otrzymuje personel maszynowni bezpośrednio od personelu obsługującego nastawnię. Przy uruchamianiu i odstawianiu maszyn konieczny jest stały kontakt nastawni z maszynownią. Do tego służy telefon, a poza tym stosowana jest często sygnalizacja optyczna, tzw. telegraf maszynowy. Personel maszynowni musi utrzymywać ponadto ścisły kontakt z personelem kotłowni, aby utrzymać właściwe parametry pary dolotowej do turbin, co, jak wspomniano, ma decydujący wpływ na sprawność całego zakładu.

Obsługa maszynowni powinna poza tym ściśle współpracować z personelem oddziału wodnego w celu zapewnienia dostawy wody chłodzącej w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej temperaturze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>