Układy połączeń przekładników prądowych, uziemianie

W układach trójfazowych używamy zwykle dwóch lub trzech jed- dę trzech przekładników prądowych dwóch przekładników prądo wych w układzie V nakowych przekładników prądowych. Spotykamy wiele rodzajów połączeń, spośród których podamy trzy zasadnicze.

Rysunek 7-2 przedstawia schemat połączenia trzech przekładników prądowych w gwiazdę. W układzie tym uzyskuje się oszczędność przewodów, gdyż stosujemy jeden przewód powrotny zamiast trzech. Układ ten stosujemy do zasilania1 przekaźników nadmiaro- wo-prądowych i przyrządów pomiarowych.

Rysunek 7-3 przedstawia schemat połączenia dwóch przekład- ników prądów w uproszczony, tzw. układ gwiazdowy, układ V lub w niepełną gwiazdą. Jest on stosowany przeważnie dla dwusystemo- wych watomierzy i liczników. Można go również zastosować do zasilania przekaźników nadmiarowo- -prądowych i odległościowych.

Wtórne obwody przekładników są zawsze uziemione. Jest to uziemienie ochronne, które zapewnia bezpieczeństwo w razie przebicia izolacji prze- kładnika i przerzutu wysokiego napięcia na uzwo- Przekładnik prądowy prętowy jenie wtórne. Sposób wykonywania uziemień ochronnych jest dokładnie omówiony w rozdz. 20.

Zostaw komentarz

Archiwa