Sprzęt ochronny

Sprzętem ochronnym nazywamy w elektroenergetyce wszelkie, przeważnie przenośne przyrządy, aparaty i urządzenia stosowane do ochrony obsługi urządzeń elektrycznych, które znajdują się lub mogą się znaleźć pod napięciem.

Do sprzętu ochronnego należą drążki izolacyjne, cęgi izolacyjne do bezpieczników, narzędzia izolowane, rękawice i półbuty gumowe, pomosty izolacyjne, przenośne wskaźniki napięcia i prądu, prze- średnicy uchwytu. Drążków izolacyjnych nie potrzeba uziemia czas pracy.

Cępi izolacyjne (rys, 27-2) są używane do zakładania i w wania bezpieczników rurowych. Cęgi wolno stosować tylko do Tablic. Najmniejsze dopuszczalne wymiary (w m) cęgów izolacyjnych dzeń o napięciu do 30 kV. Cęgi składają się z części roboczej, kt stanowią szczęki, z części izolującej – od szczęk do ograniczni uchwytu oraz z uchwytu. Na mniejsze dopuszczalne wy mi ry cęgów izolacyjnych zamieś czono w tabl. 27-2. Cęgów iz lacyjnych nie wolno uziemiać.

Wskaźniki do icysokiego napięcia są to przenośne przyrzą- dy służące do stwierdzania1- obecności lub braku napięcia w urządzeniach elektrycznych. Składają się one (rys. 27-3) z lampki I neonowej (2) i kondensatora (3) umieszczonych w rurze z materia łu izolacyjnego. Przy zbliżeniu lub dotknięciu haczykiem (1) przyrządu do przewodu wysokiego napięcia przez neonówkę przepływa prąd i lampka zaczyna się świecić. Światło lampki jest widoczne przez szczelinę wyciętą w rurce izolacyjnej. W tabl. 27-3 zamieszczono najmniejsze dopuszczalne wymiary wskaźników napięcia. W razie konieczności użycia wskaźnika do napięcia wyższego niż dopuszczalne dla danego wskaźnika należy go przymocować do drążka izolacyjnego, odpowiedniego dla danego napięcia. Wskaźników napięcia nie uziemiamy. Można je uziemić tylko przy pracy na drewnianych podporach i wtedy uzyskujemy wyraźniejsze świecenie neonówki. Przepisy zalecają, aby przy stwierdzaniu obecności’ napięcia za po- mocą wskaźnika używać rękawic i półbutów gumowych lub też stać na chodniku izolacyjnym. Sprawdzając obecność napięcia zbliżamy wskaźnik do urządzenia tak dalece, aż stwierdzimy wyraźnie świecenie. Dopiero po sprawdzeniu, że urządzenie jest bez napięcia, można dotknąć wskaźnikiem części pozostających normalnie pod napięciem.

Zostaw komentarz

Archiwa