Nastawnia elektryczna

Elektrownia stanowi bardzo złożony zespół maszyn i urządzeń elektrycznych, mechanicznych i cieplnych. Prowadzenie ruchu elektrowni wymaga wspólnego ośrodka kontrolnego i dyspozycyjnego dla wszystkich urządzeń. Ośrodkiem takim jest nastawnia. W pomieszczeniu nastawni na tablicach i pulpitach zebrane są wszystkie przyrządy pomiarowe, potrzebne do kontroli pracy zasadniczych maszyn i urządzeń elektrowni. W nastawni znajdują się również wszelkie urządzenia łączności1, służące do przyjmowania dyspozycji od ośrodka okręgowego rozdziału mocy elektrycznej oraz do przekazywania szczegółowych rozkazów do poszczególnych oddziałów ruchowych. Do tego celu służą połączenia telefoniczne, specjalna sygnalizacja optyczno-akustyczna pomiędzy nastawnią i stanowiskiem obsługi turbozespołów, a wreszcie przyrządy do sterowania zdalnego urządzeń elektrycznych, sygnalizacji położenia łączników i sygnalizacji zaburzeń ruchowych oraz nienormalnych stanów pracy urządzeń. ,

Rysunek 19-1 przedstawia przykład rozmieszczenia przyrządów pomiarowych, sterujących i sygnalizacyjnych na tablicach nastawni elektrowni, według zasadniczego schematu połączeń przedstawionego na rys. 17-4, stanowiącego odwzorowanie rozdzielni 30 kV. Na schemacie rys. 17-4 przedstawiono dla uproszczenia tylko 2 linie odpływowe, podczas gdy w rzeczywistości jest ich 8 i tyleż uwidoczniono na rys. 19-1.

Przyrządy rozmieszczone są na znormalizowanych tablicach blaszanych. Mniej więcej w połowie wysokości tablic przebiegają listwy symbolizujące szyny zbiorcze. Powyżej umieszczone są przyrządy pomiarowe, poniżej zaś przyrządy sterownicze i sygnalizacyjne. Takie rozwiązanie nazywamy odwzorowaniem jednostronnym Przy mniejszej liczbie przyrządów pomiarowych stosuje się również odwzorowanie dwustronne, jednego pola poniżej, a drugiego powyżej symbolu szyn zbiorczych. Pola linii odchodzących 4, 5, 7, S, 11, 12, 14, 15 wyposażone są w górnej części w amperomierz, watomierz i waromierz, a w dolnej – w magnetyczne wskaźniki położenia dwóch odłączników szynowych, odłącznika liniowego i uziemiające- go, oraz w sterownik wyłącznika. Wszystkie te przyrządy połączone są w schemat listewkowy. Poniżej umieszczony jest klucz do synchronizacji i tabliczka z nazwą odejścia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>