Kontrola obciążenia i dopuszczalne przeciążenia transformatorów

Wszystkie poważniejsze stacje transformatorowe podwyższające i obniżające mają staią obsługę. Kioski transformatorowe miejskie i wiejskie oraz mniejsze przetwórnie obniżające pracują z tzw. dyżurem domowym.

Obciążenie sprawdza się przy pomocy amperomierzy, przy czym wystarcza na ogół jeden amperomierz przyłączony po stronie górnego lub dolnego napięcia. Przepisy eksploatacyjne zalecają, aby na podziałce amperomierza oznaczyć czerwoną kreską znamionowy prąd transformatora. Transformatory oświetleniowe mają zwykle amperomierze we wszystkich fazach dolnego napięcia dla kontroli równomierności obciążenia, faz.

W stacjach ze stałą obsługą wskazania amperomierzy zapisuje się co godzinę, a jeśli transformator jest przeciążony, np. w okresie szczytowym, należy sprawdzać wskazania amperomierzy przynajmniej co 1/2 godziny. W stacjach z dyżurem domowym zapisy wskazań amperomierzy wykonuje się przy wszystkich oględzinach transformatorów. W sieciach miejskich i wiejskich, gdzie możliwa jest nierównomierność obciążenia faz, należy przynajmniej raz w roku sprawdzać wielkość obciążenia poszczególnych faz. Sprawdzenie to przeprowadza się przewTażnie w okresie obciążenia szczytowego. _

W razie braku zainstalowanych amperomierzy można kontrolę obciążenia przeprowadzać przy pomocy tzw. „cęgów Dietza“. Transformatory mogą być przeciążane w następujących przypadkach:

Jeśli niedopuszczalna jest przerwa w zasilaniu sieci, a jednocześnie nie można zmniejszyć, obciążenia. Taki rodzaj przeciążenia można dopuścić w przypadkach wyjątkowych według danych zawartych w tabl. 9-2 nawet wówczas, gdy transformator pracowali przez dłuższy czas przy pełnym obciążeniu i przy temperaturze otoczenia 35 °C lub przy temperaturze wody chłodzącej 25 °C z tym, że przeciążenia nie mogą trwać dłużej niż zamieszczono w tabl. 9-3.

Kontrola obciążenia i dopuszczalne przeciążenia transformatorów cz. II

Jeśli dzienne obciążenie transformatora powtarza się tak regularnie, że można przewidzieć wysokość i czas trwania przeciążenia, mówimy o przeciążeniu szczytowym. Aby móc codziennie

Należy postępować według następującej reguły: na każde 10% różnicy między szczytowym obciążeniem transformatora a jego rzeczywistym obciążeniem średnim w ciągu doby można dopuścić 3% przeciążenia szczytowego. Średnie obciążenie w ciągu doby otrzymujemy przez dodanie odczytów amperomierza, wykonanych co godzinę i podzielenie otrzymanego wyniku przez 24. Przepisy eksploatacyjne przewidują, że transformatorów napowietrznych z chłodzeniem naturalnym nie wolno przeciążać w czasie szczytu więcej niż o 20%, a pozostałych transformatorów więcej niż o 15%.

W zimowych miesiącach roku, to znaczy od listopada do lutego, można transformatory z chłodzeniem naturalnym i z chłodzeniem sztucznym przeciążać o 10% przez dowolny okres czasu. Jest to tzw. przeciążenie zimowe.

Przepisy zezwalają na sumowanie przeciążeń szczytowych i zimowych z tym jednak zastrzeżeniem, że sumaryczne przeciążenie nie może przekraczać 30% dla transformatorów napowietrznych oraz 20% dla transformatorów wnętrzowych.

W czasie trwania przeciążenia należy transformator starannie doglądać i dbać o dobre przewietrzanie pomieszczenia, w którym jest ustawiony, oraz o należytą pracę urządzeń chłodniczych.

Zostaw komentarz

Archiwa