Instalacje obwodów wtórnych i pomocniczych

Ze względu na charakter pracy w elektrowniach i stacjach transformatorowych rozróżnia się następujące obwody wtórne niskiego napięcia:

– 1) obwód wtórny przekładnika prądowego do przyrządów pomiarowych lub zabezpieczeń,

– 2) obwód wtórny przekładnika napięciowego do przyrządów pomiarowych,

– 3} obwód wtórny przekładnika napięciowego do zabezpieczeń,

– 4) obwód sterowniczy,

– 5) obwód sygnalizacyjny.

Obwody wtórne są więc bardzo ważne dla niezawodnej pracy urządzeń elektrowni zły ich stan może spowodować niewłaściwe wskazania przyrządów pomiarowych i przez to przeciążenie urządzeń, a nawet ich uszkodzenie i może wywołać niewłaściwe zadziałanie zabezpieczeń, a przez to niepożądane przerwy w zasilaniu odbiorców.

Obwody wtórne są bardzo rozgałęzione, część ich znajduje się w rozdzielniach, a większość w nastawni, w której są ustawione przyrządy pomiarowe, zabezpieczenia, lampy i syreny sygnalizacyjne oraz przyciski sterownicze. Jako materiał na przewody obwodów wtórnych stosuje się miedź do przekroju 6 mm2 włączaiie, a powyżej tego przekroju miedź lub aluminium, jednak w obwodach przekład- ników prądowych należy stosować tylko miedź, Do obwodów wtórnych używa się przewodów izolowanych DG lub LG ułożonych w rurkach izolacyjnych płaszczowych lub pancernych oraz kabli wielożyłowych.

Od zacisków na przyrządach umieszczonych na tablicach w nastawni prowadzi się przewody DG lub LG w rurkach do zacisków tablicowych, a z nich do głowic kabli wielożyłowych poprowadzonych z nastawni do odnośnych pól w rozdzielniach. Kable łączące nastawnię ze stacjami napowietrznymi układa się wprost w ziemi i wówczas stosujemy kable opancerzone albo też układa się je w kanałach i wtedy stosuje się kable gołe w powłoce ołowianej. Z głowicy kablowej w rozdzielni napowietrznej prowadzi się przewody KGao do zacisków aparatury rozdzielczej, W stacjach wnętrzowych, jeśli odległość między nastawnią a rozdzielnią jest nieduża, połączenia między polami w rozdzielni i tablicami w nastawni wykonuje się przewodami izolowanymi ułożonymi w rurkach płaszczowych lub pancernych. Przy większych odległościach korzystniejsze są kable wielożyłowe.

Zostaw komentarz

Archiwa