Elektrownie cieplne w Polsce

Elektrownie cieplne spalają u nas przeważnie węgiel kamienny, ale obecnie przewidziano budowę elektrowni spalających węgiel brunatny i torf. Obecnie mamy już kilka elektrowni’ spalających węgiel brunatny, a przewiduje się nowe elektrownie w miejscowościach bogatych w złoża węgla brunatnego. Elektrownia o mocy 200 KM przy 6000 godzin rocznego użytkowania mocy zainstalowanej zużywa rocznie ok. 2,1 min ton węgla brunatnego, a więc na przyjmowany średnio 50-letni okres eksploatacji elektrowni musi istnieć możliwość wydobycia z kopalni ponad 100 min ton węgla brunatnego.

W elektrowniach wodnych moc wytwarzana przez wodę zależy od przepływu wody (w ma/sek) oraz od jej spadku. Spadek wody uzyskuje się przez spiętrzenie wody przy pomocy zapory ustawionej na rzece, przez poprowadzenie wody kanałem po drodze znacznie krótszej niż normalne koryto rzeki i wreszcie przez skierowanie jej przy pomocy kanałów i rurociągów z wysoko położonych zbiorników do turbin ustawionych poniżej. Zapory ustawione na rzece powodują spiętrzenie wody, która tworzy sztuczny zbiornik gromadzący wodę zarówno w czasie opadów, jak też przy mniejszym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Zbiornik wody jest więc naturalnym akumulatorem energii’ i umożliwia wyrównanie jej zapotrzebowania. Gdy niskie brzegi rzeki uniemożliwiają duże spiętrzenie wody, rzekę zagradzamy jazem kierując wodę do bocznego kanału mającego możliwie mały spadek, przez co u dolnego wlotu kanału do rzeki uzyskuje się spadek odpowiedni do ustawie ni a turbin wodnych. Takie elektrownie wodne nazywamy przepływowymi. W terenach górskich zamykamy naturalny odpływ jezior lub rzek i kierujemy wodę rurociągami do elektrowni.

W elektrowniach wodnych istnieje wiele różnych typów turbin, które wykorzystują różne sposoby przetwarzania energii wody na energię elektryczną. Najczęściej stosowanymi turbinami są turbiny wodne typu Kaplan, Francis i Peltona. Turbina Kaplan jest najczęściej stosowana w elektrowniach wodnych o mniejszej mocy, gdzie zastosowanie innych turbin jest nieekonomiczne. Turbina Francis jest wykorzystywana w elektrowniach o większej mocy, gdzie wymagana jest większa wydajność. Natomiast turbina Peltona jest stosowana w elektrowniach wodnych o bardzo wysokim spadku wody, gdzie innych turbin nie można zastosować. Wszystkie te turbiny przekształcają energię wody na energię mechaniczną, która następnie jest przetwarzana na energię elektryczną za pomocą generatora.

Zostaw komentarz

Archiwa