Zabezpieczenia kierunkowo-prądowe sieci

Zabezpieczenie kierunkowo-prądowe jest zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym wyposażonym dodatkowo w człon kierunkowy, który umożliwia zadziałanie zabezpieczenia tylko przy określonym kierunku przepływu mocy (rysunek 13-6). Człon kierunkowy (2) zabezpieczenia wykonany jest podobnie jak watomierz ma on dwa uzwojenia: prądowe i napięciowe. Na rys. 13-6 cewki członu kierunkowego (2) połączone są z uzwojeniami wtórnymi przekładników miernikowych. Zestyk członu nadmiarowego 1 zwiera się przy każdym przetężeniu, natomiast zestyk członu kierunkowego zwiera się lub rozwiera w zależności od kierunku przepływu mocy. Zabezpieczenia kierunkowe wbudowuje się z obydwu stron zabezpieczonych linii, przy czym człony kierunkowe włącza się tak, aby ich zestyki zwierały się przy przepływie mocy od szyn zbiorczych w kierunku linii. Na rys. 13-7 przed- stawiono schemat linii promieniowej zasilanej dwustronnie, zaopatrzonej w zabezpieczenia kierunkowe. Strzałki na schemacie pokazują kierunek przepływu mocy, przy którym zabezpieczenie działa. W razie zwarcia, np. w linii B-C w punkcie K, przez linię do miejsca zwarcia przepływają prądy h i Człony kierunkowe powodują zadziałanie zabezpieczeń 1, 3, 4 i 6. Zabezpieczenia 2 i 5 nie działają, ponieważ kierunek przepływu mocy jest tu niezgodny z nastawieniem członu kierunkowego. Jeżeli zwłoka czasowa zabezpieczeń 3 i 4 jest mniejsza niż zwłoka czasowa zabezpieczeń 1 i 6, to zabezpieczenia 3 i 4 linii B-C spowodują wybiorcze wyłączenie uszkodzonego odcinka. Po wyłączeniu zwarcia zabezpieczenia 1 i 6 wrócą do położenia pierwotnego. Z powyższych rozważań widać, że zabezpieczenia kierunkowo-prądowe spełniają w sieciach promieniowych zasilanych dwustronnie te same zadania co zabezpieczenia nadmia- rowo-prądowe zwłoczne w sieciach promieniowych zasilanych jednostronnie.

Zostaw komentarz

Archiwa