Wskaźniki stanu izolacji

W sieciach z uziemionym punktem zerowym doziemienie jednego z przewodów jest natychmiast odłączane przez zabezpieczenia i dlatego w takich sieciach nie stosuje się wskaźników stanu izolacji.

W sieciach z izolowanym punktem zerowym w normalnych warunkach pracy napięcia wszystkich przewodów względem ziemi są równe napięciu fazowemu. W przypadku metalicznego doziemienia jednej z faz napięcie uszkodzonej fazy względem ziemi będzie równe zeru, a napięcie pozostałych faz względem ziemi stanie się równe napięciu międzyprzewodowemu. W tym stanie uszkodzonej sieci napięcia między fazami nie ulegną zmianie i praca odbiorników energii nie będzie zakłócona. Przez miejsce uszkodzenia przepływa stosunkowo mały prąd do ziemi i dlatego sieci z doziemioną jedną fazą mogłyby nadal długo pracować. Ponieważ jednak napięcie względem ziemi nie uszkodzonych przewodów sieci wzrasta do wartości napięcia między przewodowego, może nastąpić po pewnym okresie takiej pracy przebicie izolacji między sąsiednimi przewodami, co prowadzi do zwarcia dwufazowego. Aby temu w porę zapobiec, stosuje się w sieciach z izolowanym punktem zerowym urządzenia do kontroli stanu izolacji względem ziemi’.

W instalacjach na napięcie do 500 V urządzenie kontrolne składa się z trzech jednakowych woltomierzy lub z jednego woltomierza z przełącznikiem. Woltomierze są przyłączone do szyn zbiorczych. Rys. 23-4 przedstawia schemat połączeń przy zastosowaniu trzech woltomierzy, które są połączone w gwiazdę z uziemionym punktem gwiazdowym. Uziemienie to jest koniecznym warunkiem pracy urzą- izolacji za pomocą trzech nu izolacji za pomocą woltomierzy jednego woltomierza z przełącznikiem dzenia kontrolnego, gdyż bez niego woltomierze nie wskazywałyby napięcia faz względem ziemi. W normalnych warunkach pracy instalacji woltomierze wskazują więc napięcie fazowe, zaś w przypadku metalicznego doziemienia jednego przewodu woltomierz przyłączony do tego przewodu wskazuje zero, a wskazania pozostałych woltomierzy wzrastają 1,73 razy, czyli wskazują one napięcia mię- dzyprzewodowe. Rys. 23-5 przedstawia układ połączeń urządzenia do kontroli stanu izolacji za pomocą jednego woltomierza z przełącznikiem. W przypadku metalicznego zwarcia jednego przewodu z ziemią wskazania woltomierza po połączeniu go z tym przewodem są równe zeru, a przy połączeniu z pozostałymi przewodami wskazania są równe napięciu między przewodowemu.

Zostaw komentarz

Archiwa