Układy połączeń źródeł prądu z baterią akumulatorów cz. II

Korbę ładowania P-2 przesuwamy na ostatnie ogniwo i sprawdzamy napięcie baterii. Za pomocą regulatora wzbudzenia podwyższamy napięcie prądnicy do nieco wyższego napięcia niż stwierdzone napięcie baterii i przez zamknięcie wyłącznika W włączamy prądnicę G. Wówczas do baterii dopływa prąd z prądnicy G przez korbę Pa, która stoi wtedy na ostatnim styku ładownicy. Napięcie na poszczególnych ogniwach zaczyna wzrastać i przesuwamy korbę wyładowania Pi w lewo, aby nie otrzymać zbyt wysokiego napięcia na szynach zbiorczych. Ostatnie ogniwa baterii były wyładowywane przez stosunkowo krótki okres czasu, a więc zostaną szybko naładowane i dlatego wyłączamy je za pomocą korby P-> przez przesuwanie jej w lewo. Tak więc za pomocą korby Pi potrafimy wyregulować napięcie na szynach a korba P2 służy do wyłączania naładowanych ogniwdownicę pojedynczą (schemat na rys. 14-2), nie mamy tej możliwości i dlatego układ taki jest bardzo rzadko stosowany.

Na rys. 14-3 przedstawiony jest schemat połączeń przetwornicy i baterii przy rodzaju pracy „okresowe ładowanie i stałe wyłado wanie . Przy zasilaniu odbiorów z baterii i odłączonej przetwornicy korba Pi ładownicy musi być tak nastawiona, aby napięcie odbiorów przyłączonych do szyn było równe znamionowemu. Po pewnym czasie zasilania odbiorów, napięcie baterii obniży się i aby je utrzymać w stałej wysokości należy włączyć do szyn więcej ogniw. Przy końcu okresu wyładowania każde ogniwo jest wyładowane do minimalnego dopuszczalnego napięcia.

Przy pracy baterii akumulatorów w układzie stałego podłado- wywania bateria pracuje równolegle z przetwornicą podładowującą, która stale zasila odbiory, i jednocześnie małym prądem podłado- vcuje baterię. Dzięki temu bateria jest stale naładowana.

Prąd podładowywania akumulatorów ołowianych nie powinien być mniejszy niż 2% znamionowego prądu ładującego. Większe wyładowanie baterii następuje tylko w przypadku zakłócenia ruchu w sieci prądu zmiennego, kiedy nieczynna jest przetwornica podładowująca. Po zlikwidowaniu zakłócenia w sieci prądu zmiennego ładuje się baterię do pełnej pojemności. Do takiego ładowania baterii instaluje się zwykle oddzielną przetwornicę o mocy na ogół większej od mocy przetwornicy podładowująeej, lub pod- ładowującego urządzenia prostownikowego.

Praca baterii akumulatorów w układzie stałego podładowywa- nia jest ekonomiczniej sza i zwiększa pewność zasilania odbiorów prądu stałego, a ponadto umożliwia stosowanie baterii o mniejszej pojemności.

Zostaw komentarz

Archiwa