Układy połączeń liczników do pomiaru energii czynnej i biernej

Liczniki energii czynnej służą do pomiaru energii elektrycznej zamienianej na pracę użyteczną, a liczniki energii biernej mierzą ilość energii biernej pobieranej przez silniki i transformatory do wytwarzania strumieni magnetycznych w ich rdzeniach stalowych.

Liczniki jednofazowe posiadające jeden układ pomiarowy stosujemy do pomiaru energii w instalacjach dwuprzewodowych. Liczniki trójfazowe z dwoma układami pomiarowymi stosujemy w instalacjach trójfazowych trójprzewodowych, a liczniki trój- fazowe o trzech układach pomiarowych są używane w instalacjach trójfazowych czteroprzewodowych. fhfi n wili ił-1

Rysunek 4-12 przedstawia schemat połączeń trójfazowego licznika energii czynnej z dwoma układami pomiarowymi, rys. 4-13 zaś schemat połączeń trójfazowego licznika energii czynnej z trzema układami pomiarowymi.

W obwodach niskiego napięcia, w których przepływają duże prądy, stosujemy przekładniki prądowe umożliwiające przyłączenie liczników. Rysunek 4-14 przedstawia schemat połączeń trójfazowego licznika energii czynnej z łączonego do sieci niskiego napięcia za pośrednictwem prze- kładników prądowych.

Na rys. 4-15 przedstawiono schemat połączeń trójfazowego licznika energii czynnej z dwoma układami pomiarowymi, przyłączonego za pośrednictwem przekładników prądowych i napięciowych do sieci wysokiego napięcia.

W układach trójfazowych, trój przewodowych, o równomiernie obciążonych fazach, możemy mierzyć energię bierną za pomocą jednofazowego licznika mocy czynnej, którego cewka napięciowa jest przyłączona tak, jak to przedstawiono na rys. 4-7. Wskazania licznika należy pomnożyć przez 1,73.

W układach trójfazowych wysokiego napięcia przy równomiernym obciążeniu faz prądem biernym do pomiaru energii czynnej i biernej stosować można schemat połączeń przedstawiony na rys. 4-16. Zastosowano tu trójfazowy licznik energii czynnej oraz jednofazowy licznik energii biernej. Wskazania licznika energii biernej należy pomnożyć przez 1,73.

Zostaw komentarz

Archiwa