Układy do pomiaru mocy biernej

Pomiar mocy biernej różni się zasadniczo od pomiaru mocy czynnej tym, że prąd w cewce napięciowej przyrządu musi być o 90° przesunięty w stosunku do prądu przepływającego przez tę cewkę przy pomiarze mocy czynnej. Przy pomiarze mocy biernej prądu jednofazowego uzyskujemy przesunięcie fazowe sztucznie, np. przy pomocy kondensatora wbudowanego do przyrządu. Natomiast do pomiaru mocy biernej prądu trójfazowego stosujemy watomierze przyłączone do napięć przesuniętych względem siebie o 90°.

Rysunek 4-7 przedstawia układ połączeń do pomiaru mocy biernej prądu trójfazowego w układzie trój przewodowym bez przewodu zerowego, z równomiernym obciążeniem faz. Wskazanie wato-

I mierzą należy pomnożyć przez 1,73, ponieważ cewka napięciowa watomierza jest przyłączona do napięcia międzyprzewodowego. Rys. 4-8 przedstawia układ połączeń do pomiaru mocy biernej przy równomiernym obciążeniu faz, lecz z zastosowaniem przekładników napięciowego i prądowego.

Przy nierównomiernym obciążeniu faz w układzie trójprtwo- dowym bez przewodu zerowego stosujemy do pomiaru mocy biernej dwa watomierze połączone, jak podano na rys. 4-9. Przy tym układzie wynik pomiaru jest należyty wówczas, gdy wszystkie trzy napięcia międzyprzewodowe są równe. Dokładność pomiaru w zupełności wystarcza przy pomiarach ruchowych.. Dokładniejsze wyniki otrzymujemy stosując trzy watomierze włączone jak na rys. 4-10, przy czym sumę wskazań tych watomierzy należy podzielić przez 1,73. Rysunek 4-11 przedstawia układ do pomiaru mocy biernej przy pomocy trzech watomierzy przy zastosowaniu przekładników wskazań watomierzy.

Zostaw komentarz

Archiwa