Schemat obiegu wody zasilającej i straty wody

Uproszczony schemat obiegu wody w elektrowni przedstawiono na rys. 3-23. Na skutek nieszczelności w obiegu powstają straty wynoszące 1-9-3%, a nawet więcej. Straty te muszą być pokryte przez wodę dodatkową doprowadzoną z zewnątrz. Wodę dodatkową wprowadza się zwykle do odgazowywacza.

Ze względu na pewność ruchu kotłów stawiane są wodzie zasilającej bardzo wysokie wymagania. Zawartość soli w tej wodzie powinna w nowoczesnych kotłach wynosić zaledwie ułamek miligrama na litr wody, Z tego względu woda dodatkowa wprowadzana do obiegu kotłowego musi być odpowiednio przygotowana chemicznie lub też przedestylowana.

Celem usunięcia grubszych zanieczyszczeń mechanicznych lub usunięcia związków wytrąconych przy reakcjach zmiękczania chemicznego stosuje się mechaniczne oczyszczanie wody. W miejscach poboru wody z rzeki lub jeziora stosuje się odstojniki i drobne sita metalowe umieszczone niekiedy na ruchomych ramkach połączonych w obrotowy łańcuch. Do filtrowania wody oczyszczonej chemicznie stosuje się filtry żwirowe.

Chemiczne .zmiękczanie wody polega na wytrąceniu i usunięciu z wody zawartych w niej związków chemicznych, które mogłyby spowodować powstanie kamienia w kotle, albo też na zamianie związków nierozpuszczalnych w wodzie kotłowej na związki pozostające w roztworze nawet w dość dużych stężeniach, a zatem nie wydzielające się na ściankach kotła, lub na związki wypadające w kotle w postaci mułu łatwego do usunięcia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>