Największa ekonomiczna zdolność produkcyjna urządzeń

Wszystkie maszyny i urządzenia elektrowni, a głównie kotły i turbozespoły, mają określoną największą trwałą zdolność produkcyjną. Powyżej tej wartości maszyny mogą być przeciążone tylko krótkotrwale.

Przeważnie urządzenia i maszyny elektrowni pracując z największym obciążeniem nie pracują naj ekonomiczniej, Krzywa współczynnika sprawmości przebiega najczęściej w ten sposób, że najwyższa jego wartości przypada przy ok. 80% obciążenia znamionowego. Obciążenie, przy którym dana maszyna lub urządzenie pracuje najbardziej ekonomicznie, to jest z najwyższym współczynnikiem sprawności, nazywamy jej obciążeniem ekonomicznym lub optymalną (najkorzystniejszą) zdolnością produkcyjną. W okresach obciążenia szczytowego wykorzystujemy największą możliwą zdolność produkcyjną maszyn, a nawet możliwości ich krótkotrwałego przeciążenia. W pozostałych godzinach natomiast staramy się ekonomicznie obciążać maszyny. 1

Plany produkcyjne i ich wykonywanie. Na podstawie analizy możliwości produkcyjnych elektrowni’ i roli wyznaczonej danemu zakładowi w pokrywaniu obciążenia okręgu, władze energetyczne ustalają dla każdej elektrowni plany produkcyjne, a w szcze- gólności: plan mocy dyspozycyjnej, plan produkcji energii elektrycznej, plan zużycia energii na potrzeby własne oraz plan jednostkowego zużycia węgla. Wykonywanie i przekraczanie tych planów należy do obowiązków całej załogi elektrowni. Dzięki współpracy pracowników fizycznych na wszystkich stanowiskach roboczych z personelem inżynieryjno-technicznym zakładu, dzięki wykorzystywaniu pomysłów racjonalizatorskich zmierzających do usuwania źródeł strat i zwiększenia pewności ruchu elektrowni, przekraczanie planów produkcyjnych jest możliwe nawet bez specjalnych wysiłków ze strony załogi. Zasadniczą rolę odgrywa tu ruch socjalistycznego współzawodnictwa pracy w najróżnorodniejszych formach, a w szczególności współzawodnictwo międzyzakładowe.

Zostaw komentarz

Archiwa