Kontrola temperatury oleju

Im wyższa jest temperatura, przy której pracuje izolacja, tym szybciej traci ona swoje własności mechaniczne i elektryczne. Przepisy polskie przyjmują 95 °C jako najwyższą temperaturę oleju przy długotrwałym obciążeniu transformatora mocą znamionową i przy temperaturze powietrza chłodzącego 35 °C lub wody chłodzącej 25 °C. Jeśli nie jest konieczne częste przeciążanie transformatora, to wskazane jest, aby zestyki sygnałowe termometru były nastawione na temperaturę niewyższą niż 80 °C, a zestyki wyłączające na 90 °C.

Temperaturę oleju kontrolujemy przez porównanie wskazań termometru z zapiskami temperatur stwierdzonych poprzednio przy podobnym obciążeniu i podobnej temperaturze środka chłodzącego (powietrza lub wody).

Jeżeli stwierdzi się wzrost temperatury oleju o kilka stopni lub też, gdy odezwie się sygnał alarmowy termometru, konieczne jest natychmiastowe sprawdzenie pracy urządzeń chłodniczych. Sprawdzamy przy tym temperaturę powietrza w pomieszczeniu, w którym ustawiony jest transformator, i, jeśli przekracza ona 35 °C, otwieramy drzwi i ewentualnie włączamy wentylator, aby poprawić warunki chłodzenia. Jeśli zabiegi te nie spowodują obniżenia tempe- ratury poniżej wartości dopuszczalnej, konieczne jest zmniejszenie obciążenia transformatora o tyle, aby uzyskać odpowiednią temperaturę oleju. Jeżeli transformator ma chłodnice powietrzne, należy sprawdzić, czy działają wszystkie wentylatory. Przy obiegowym chłodzeniu wodnym sprawdzamy temperaturę przed i za chłodnicą i porównujemy ją z odczytami poprzednimi. Ponadto sprawdzamy przepływ wody oraz temperaturę wody na wlocie i wylocie z chłodnicy. .

Zostaw komentarz

Archiwa