Konserwacja przekaźników

Przekaźniki wbudowane w układy zabezpieczeniowe należy poddawać planowemu okresowemu sprawdzaniu. Terminy sprawdzania zależą od potrzeb ruchowych. Im przekaźnik jest bardziej czuły i im bardziej jest on narażony na wstrząsy, zakurzenie, zanieczyszczenie itp., tym częściej powinien być sprawdzany. Dla większości przekaźników wystarczy jedno, a najwyżej dwa sprawdzania w roku. Całkowite sprawdzenie przekaźnika przeprowadza się przy oka- zji odstawienia do rewizji lub remontu zabezpieczonego urządzenia. Poza tym w połowie czasu między kolejnymi sprawdzaniami całkowitymi zaleca się przeprowadzić sprawdzenie częściowe. Korzystne jest, gdy sprawdzenie częściowe przeprowadza się bezpośredLnio przed okresem przewidywanej wytężonej pracy urządzenia, np. przed szczytem zimowym w elektrowni, a przed okresem burz w sieciowych stacjach przetwórczo-rozdzielczyeh. Celowe jest również przeprowadzanie sprawdzania częściowego po ciężkich zakłóceniach ruchowych. Przekaźników nie należy jednak sprawdzać zbyt często, gdyż powoduje to zużywanie się przekaźnika i stwarza niebezpieczeństwo uszkodzenia przy sprawdzaniu. Całkowite sprawdzenie układów zabezpieczeniowych przeprowadza się wg specjalnych instrukcji opracowanych dla każdego typu zabezpieczenia.

W ramach całkowitego sprawdzenia zabezpieczenia, obejmującego poza przekaźnikami: przekładniki, cewki wyłączników i obwody wtórne przeprowadza się zwykle następujące czynności przy pi zekaźnikach:

– 1. Zdejmuje się pokrywę, sprawdza jej szczelność i odkurza przekaźnik dmuchawką.

– 2. Sprawdza się dokręcenie śrub na zaciskach przekaźnika.

– 3. Sprawdza się ruchome części przekaźnika, bacząc czy powrót ich do położenia początkowego odbywa się normalnie, czy nie ma zbyt dużego luzu w łożyskach, czy sprężyny działają sprawnie i czy ograniczniki ruchu nie są uszkodzone.

– 4. Sprawdza się stan zestyków, a mianowicie czystość styczek stałych i ruchomych, odpowiednie ich położenie, wygięcie sprężynek stykowych, należyty docisk styczek, należyte umocowanie przewodów do styczek.

– 5. Przy przekaźnikach zwłocznych sprawdza się dokładność działania mechanizmu zegarowego.

– 6. Sprawdza się omomierzem induktorowym stan izolacji uzwojeń i przewodów między sobą i’ względem korpusu.

– 7. Sprawdza się działanie przekaźnika prądem stałym.

– 8. Przy pomocy specjalnych urządzeń probierczych sprawdza się prąd względnie napięcie rozruchowe i powrotne przekaźnika. W ramach częściowego sprawdzania zabezpieczeń wykonuje się jedynie oględziny zewnętrzne przekaźników i próby wyzwalania wyłącznika przez zabezpieczenie pobudzone sztucznie.

Zostaw komentarz

Archiwa